Aktualności

Inkubator Innowacyjności +

Warszawskiemu  Uniwersytetowi  Medycznemu,  działającemu w ramach konsorcjum z Synergia –WUM sp. z o.o. i IBAketria sp. z o.o.,  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 31 stycznia 2017 roku,  przyznał środki finansowe w kwocie 3 mln zł w ramach programu „Inkubator Innowacyjności +”.   

Panda 2

Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z partnerami Projektu CePT uczestniczy w realizacji umowy  o wykonanie i finansowanie Projektu Panda2 , którego celem jest wsparcie kosztów utrzymania gotowości infrastruktury badawczej. Umowa została zawarta w 2016 roku ma okres  4 lat. Dofinansowanie w pierwszym roku realizacji umowy wynosi  ok. 4,4 mln zł. Zgodnie z założeniami NCBiR  cyt.

Kontrakt Terytorialny

Projekt pn. Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT2  obejmujący zakup aparatury naukowo –badawczej o wartości około 45 mln,  znalazł się w załączniku 5b do Kontraktu terytorialnego pn. „Informacja o projektach kwalifikujących się do wsparcia ze środków EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w RPO”. W związku z powyższym,  Konsorcjum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Wysokich Ciśnień PAN przygotowuje się do  przystąpienia do konkursu w ramach działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych. 

Spotkanie Członków Konsorcjum CePT w dniu 2 lipca 2015 roku

W dniu 2 lipca 2015 odbyło się spotkanie z udziałem Przedstawicieli Konsorcjum CePT, na którym w szczególności omówiono kwestie związane z zakresem zadań Biura CePT, które działa w ramach jednostki ogólnouczelnianej , centrum transferu technologii pod nazwą Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Planowane jest utworzenie  systemu  zarządzania informacją nt. usług świadczonych na aparaturze zakupionej w ramach Projektu CePT.

Ankieta CePT 2

Warszawski Uniwersytet Medyczny jako koordynator  Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii ( CePT ) zaprosił partnerów Projektu CePT 1  do udziału w inicjatywie projektowej pod roboczą nazwą CePT 2, której celem jest przygotowanie i realizacja wspólnego projektu naukowo –badawczego  z wykorzystaniem  aparatury zakupionej w ramach Projektu CePT 1.

XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W dniu 9 stycznia 2015 roku odbyło się XV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji będących członkami Konsorcjum. Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentował  JM Rektor prof. dr hab. Marek Krawczyk. W spotkaniu uczestniczył również Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Pan prof. dr hab. Sławomir Majewski oraz  Zastępca Kanclerza Pani Dorota Gawrońska - Wójcik.
Porządek obrad posiedzenia obejmował:

XIV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W dniu 5 grudnia 2014 roku odbyło się XIV posiedzenie Rady Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich instytucji będących członkami Konsorcjum.

Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentował  JM Rektor prof. dr hab. Marek Krawczyk. W spotkaniu uczestniczył również Prorektor do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą Pan prof. dr hab. Sławomir Majewski oraz p.o. Kanclerza Pani Małgorzata Rejnik.
W trakcie obrad dyskutowano o:

27 maja 2014 roku - V Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

W  dniu 27 maja 2014 roku o godzinie 11.00 w Centrum Dydaktycznym WUM ul. ks.Trojdena  2a, Aula B, odbędzie się V Konferencja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT)

Tytuł konferencji: Projekt CePT jako model synergii naukowej

Organizatorzy konferencji
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Konferencja promocyjna inaugurująca pracę laboratoriów Centrum Medycyny Doświadczalnej CePT

W dniu 3 kwietnia w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie odbyła się konferencja promocyjna inaugurująca pracę laboratoriów Centrum Medycyny Doświadczalnej CePT.

Po słowie wstępnym Dyrektora prof. Andrzeja W. Lipkowskiego, prof. Paweł Grieb Koordynator projektu CePT w IMDiK przedstawił historię projektu oraz koncepcję działania laboratoriów i ich organizację. Kolejno prezentowali nowopowstałe laboratoria ich kierownicy.

Strony