Ochrona własności intelektualnej

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  w dniu 30 marca 2015 roku  podjął  Uchwałę  Nr 23/2015 w sprawie wprowadzenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Regulaminów: działania Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii, korzystania z infrastruktury badawczej WUM oraz zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji.

Powyższe  Regulaminy  określają w szczególności :
•    zasady dotyczące zarządzania własnością intelektualną, w tym zgłaszania wyników badań.
•    zasady komercjalizacji wyników badań naukowych.

Pliki do pobrania:
REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD KOMERCJALIZACJI W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM
REGULAMIN CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I TECHNOLOGII

Ogólne zasady postępowania (plilk do pobrania)z wynikami badań naukowych, których twórcami są:

  1. pracownikami WUM tworzącymi Dobra intelektualne w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych,
  2. pracownikami WUM, którzy tworzą Dobra intelektualne poza zakresem swoich obowiązków pracowniczych, jeżeli wynika to z umowy dotyczącej praw do Dóbr intelektualnych zawartej pomiędzy pracownikiem, a WUM,
  3. Studenci  i doktoranci  niepozostający z WUM w stosunku pracy, jeżeli wynika to z umowy dotyczącej praw do Dóbr intelektualnych zawartej pomiędzy WUM a studentem lub doktorantem.


Procedura postępowania dot. ochrony własności intelektualnej w WUM:

 

Szczegółowe zasady postępowania ( wyciąg) z wynikami badań naukowych oraz ich ochrony prawno-patentowej :

1. Zakres podmiotowy stosowania zasad

Zasady stosuje się do:

a. twórców będących pracownikami WUM tworzącymi Dobra intelektualne w ramach wykonywania obowiązków pracowniczych,

b. twórców będących pracownikami WUM, którzy tworzą Dobra intelektualne poza zakresem swoich obowiązków pracowniczych, jeżeli wynika to z umowy dotyczącej praw do Dóbr intelektualnych zawartej pomiędzy pracownikiem, a WUM,

c. studentów i doktorantów niepozostających z WUM w stosunku pracy, jeżeli wynika to z umowy dotyczącej praw do Dóbr intelektualnych zawartej pomiędzy WUM a studentem lub doktorantem.

2. Zasady postępowania z wynikami badań naukowych

a. Pracownicy, których zakres obowiązków obejmuje czynności, w wyniku których wykonywania możliwe jest wytworzenie Wyników badań oraz Know-how związanym z tymi Wynikami, zobowiązani są do ich dokumentowania w formie dziennika prac badawczych. Dot. również studentów i doktorantów, prowadzących w WUM prace badawcze lub rozwojowe.

b. W przypadku uzyskania przez osoby, o których mowa w ust. a. wyników wskazujących na możliwość powstania Wyników badań oraz Know-how związanym z tymi Wynikami, osoby te mają obowiązek zgłoszenia ich do Centrum. Jeśli w stworzeniu Wyników badań oraz Know-how związanego z tymi wynikami uczestniczyło kilka osób, wszystkie one mają obowiązek podpisać zgłoszenie.

c. Zgłoszenie powinno zostać dokonane na przewidzianym do tego celu Formularzu. Ma ono w szczególności zawierać zwięzły opis Wyników badań oraz Know-how związany z tymi Wynikami oraz dane osobowe osoby lub osób zgłaszających. Zgłoszenie wyniku badań przez twórcę jest podstawowym krokiem do rozpoczęcia procedury ochrony prawnopatentowej oraz procedury komercjalizacji wyników badań.

d. W ciągu 7 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego formularza, Centrum może zwrócić się udzielenie dodatkowych wyjaśnień. Za dzień dokonania zgłoszenia Wyników badań oraz o Know-how związanego z tymi Wynikami uznaje się odpowiednio:

i. dzień złożenia do Centrum formularza, jeśli Centrum nie zwróciło się o udzielenie dodatkowych wyjaśnień,

ii. dzień złożenia dodatkowych wyjaśnień.

e. Pracownicy, studenci i doktoranci zobowiązani są do współpracy z Centrum w celu uzyskania ochrony praw do Wyników badań oraz o Know-how związanego z tymi Wynikami, w tym do przekazania wszelkich dodatkowych informacji, jak też do wykonania i przekazania stosownej dokumentacji wymaganej przez Centrum (np. instrukcja, opis).

f. Pracownik uczestniczący w pracach zespołu działającego pod kierownictwem innej instytucji w ramach wykonywania zadań ze stosunku pracy, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej Kierownika swojej jednostki organizacyjnej o możliwości powstania Wyników badań oraz o Know-how związanego z tymi Wynikami.

3. Zasady komercjalizacji i ochrony prawno-patentowej

a. Po wpłynięciu do Centrum formularza zgłoszenia Wyników badań oraz Know-how związanego z tymi wynikami, następuje ocena potencjału komercjalizacyjnego tych Wyników badań. Oceny dokonuje zespół zadaniowy powoływany każdorazowo przez Dyrektora Centrum, w skład którego wchodzą członkowie Rady Nadzorującej Centrum oraz eksperci powoływani na wniosek członków Rady Nadzorującej lub Dyrektora Centrum.

b. Ocena, o której mowa w ust. 1 stanowi podstawę dla Dyrektora Centrum do przygotowania strategii dla celów ochrony prawnopatentowej oraz sposobów komercjalizacji i przedstawienia jej Rektorowi WUM. W przygotowaniu strategii udział bierze twórca Wyników badań i Know-how związanego z tymi Wynikami.

c. Na podstawie przedstawionej przez Centrum strategii, o której mowa powyżej Rektor WUM lub osoba przez niego upoważniona, w terminie trzech miesięcy od dnia dokonania zgłoszenia Wyników badań oraz o Know-how związanego z tymi Wynikami, podejmuje decyzję o komercjalizacji lub niekomercjalizacji tych Wyników badań. Podejmowana jest również decyzja dot. podjęcia przez WUM ochrony prawno-patentowej zgłoszonego wyniku badań oraz sposobu jej finansowania.

d. W przypadku podjęcia przez Rektora decyzji o komercjalizacji Wyników badań oraz Know-how związanego z tymi Wynikami jest ona doręczana za pośrednictwem Centrum pracownikowi, który dokonał zgłoszenia.

e. W przypadku podjęcia przez WUM decyzji o niekomercjalizacji, albo po bezskutecznym upływie terminu 3 miesięcy , WUM w terminie trzydziestu dni złoży Badaczowi ofertę zawarcia bezwarunkowej i odpłatnej umowy o przeniesienie praw do Wyników badań oraz Know-how związanego z tymi Wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono i doświadczeniami technicznymi, przekazanymi zgodnie z niniejszym Regulaminem (oferta). Umowa zostaje zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Wynagrodzenie przysługujące WUM za przeniesienie praw wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego na dzień zawarcia umowy.

f. Oferta wiąże WUM w stosunku do pracownika przez 14 dni od dnia jej złożenia. W przypadku jej nieprzyjęcia przez pracownika, oferowane mu prawo do Wyników badań oraz Know-how związanego z tymi Wynikami, łącznie z informacjami, utworami wraz z własnością nośników, na których utwory te utrwalono, i doświadczeniami technicznymi przysługują WUM.

g. Oświadczenie o nieprzyjęciu przez pracownika oferty następuje w formie pisemnej, skierowanej do Centrum.

h. Oferta może zostać złożona również w przypadku zmiany przez WUM wcześniej podjętej decyzji o komercjalizacji Wyników badań oraz Know-how związanego z tymi Wynikami.

i. W przypadku podjęcia przez Rektora WUM decyzji o komercjalizacji, pracownik zobowiązany jest do podjęcia współpracy z Centrum w związku z komercjalizacją.

4. Sposoby ochrony prawnopatentowej wyników badań

Zgłoszony przez twórcę Wynik badań (Formularz) jest oceniany na podstawie informacji złożonej w formularzu zgłoszenia wyników badań oraz jest przygotowywana strategia ochrony prawnopatentowej, będąca podstawą podjęcia przez Rektora WUM lub osobę upoważnioną, decyzji w powyższym zakresie. Oceny dokonuje zespół zadaniowy powoływany każdorazowo przez Dyrektora Centrum, w skład którego wchodzą członkowie Rady Nadzorującej Centrum oraz eksperci powoływani na wniosek członków Rady Nadzorującej lub Dyrektora Centrum. W przygotowaniu strategii udział bierze twórca Wyników badań. W przypadku podjęcia decyzji o komercjalizacji wyników badań przez WUM, finansowanie ochrony prawnopatentowej odbywa się ze środków finansowych WUM, z wyjątkiem sytuacji szczególnych np. umów określających inny sposób finansowania ochrony . Strategia ochrony prawnopatentowej w szczególności dot. wyboru poziomu ochrony tj. krajowej czy też międzynarodowej. W każdym przypadku zgłoszenia wyników badań , decyzja jest podejmowana indywidualnie.

5. Sposoby komercjalizacji wyników badań przez WUM

a. Komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż Wyników badań lub Know-how z nimi związanego albo oddawanie ich do używania, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy dokonywana przez Centrum Transferu Technologii;

b. Komercjalizacja pośrednia – obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia Wyników badań lub Know-how z nimi związanego; komercjalizacja pośrednia może również polegać na przekazaniu przez WUM Wyników badań lub Know-how z nimi związanego w formie aportu do Spółki celowej.

6. Podział środków uzyskanych z komercjalizacji

a. W przypadku komercjalizacji przez WUM Wyników badań oraz Know-how związanego z tymi Wynikami pracownikowi przysługuje od WUM:

i. 50% wartości środków uzyskanych przez WUM z komercjalizacji bezpośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez WUM;

ii. 50% wartości środków uzyskanych przez Synergia-WUM Sp. z o.o. w następstwie danej komercjalizacji pośredniej, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez Synergia-Wum Sp. z o.o.

b. W przypadku komercjalizacji dokonanej przez pracownika, WUM przysługuje od pracownika 25% wartości środków uzyskanych przez pracownika z komercjalizacji, obniżonych o nie więcej niż 25% kosztów bezpośrednio związanych z tą komercjalizacją, które zostały poniesione przez pracownika.

c. Przez koszty związane bezpośrednio z komercjalizacją rozumie się koszty zewnętrzne, w szczególności koszty ochrony prawnej, ekspertyz, wyceny wartości przedmiotu komercjalizacji i opłat urzędowych.

d. Prawa, o których mowa w pkt. a i b przysługują nie dłużej niż przez pięć lat od dnia uzyskania pierwszych środków.

e. W przypadku komercjalizacji dokonywanej przez pracownika, jest on zobowiązany do niezwłocznego informowania o tym fakcie Centrum oraz do przekazywania do Centrum informacji o środkach uzyskanych z tej komercjalizacji. Powiadomienie o uzyskaniu środków z komercjalizacji, o których mowa w ust. 5 zawiera informację o wysokości pełnej kwoty uzyskanych środków oraz o poniesionych przez pracownika kosztach bezpośrednio związanych z komercjalizacją.

f. WUM wypłaca pracownikowi należne mu środki z tytułu komercjalizacji dokonywanej przez WUM w ciągu 3 miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych środków.

 

 Warszawski Uniwersytet Medyczny - patenty (plik do pobrania)