Spotkanie Członków Konsorcjum CePT w dniu 2 lipca 2015 roku

W dniu 2 lipca 2015 odbyło się spotkanie z udziałem Przedstawicieli Konsorcjum CePT, na którym w szczególności omówiono kwestie związane z zakresem zadań Biura CePT, które działa w ramach jednostki ogólnouczelnianej , centrum transferu technologii pod nazwą Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii. Planowane jest utworzenie  systemu  zarządzania informacją nt. usług świadczonych na aparaturze zakupionej w ramach Projektu CePT. Informacje na temat tworzonego systemu zostaną umieszczone na stronie www.cept.wum.edu.pl, która zostanie odpowiednio w tym celu przebudowana.
W czasie spotkania omówiono również poziom zaawansowania prac nad programem badawczym Projektu CePT 2.  Przyjęto wstępnie  zakres programu, który obejmuje następujące obszary oraz podobszary :

1.    Obszar  Neuro.  Określono następujące podobszary  :

 • Diagnostyka predyspozycji do chorób neurodegeneracyjnych i psychiatrycznych w oparciu o dane populacyjne (genomiczne, epigenetyczne, transkryptomiczne, proteomiczne, lipidomiczne, metabolomiczne, etc.). 
 • Rozwój i zastosowanie nowoczesnych metod diagnostyki obrazowej oraz opartej na innych technikach, umożliwiające identyfikację patologicznych zmian w chorobach układu nerwowego.
 • Prewencja, profilaktyka i rehabilitacja chorób neurologicznych i psychiatrycznych na każdym etapie choroby.
 • Badanie, walidacja i zastosowanie modeli in silico, in vivo i in vitro do testowania nowych terapii wybranych chorób neurodegeneracyjnych (AD, PD, HD, padaczka, uraz mózgu, np. udar, TBI, …) i psychicznych (MDD, Autism, Schizofrenia, BP, zaburzenia osobowości – PSD, anoreksja).


2.    Obszar MEDREG.  Określono następujące podobszary :

 • Nowe strategie terapii komórkowych ;badania translacyjne do kliniki.
 • Regeneracja układów krwiotwórczego, krążenia i wątroby z wykorzystaniem komórek macierzystych.
 • Otrzymanie, badanie i walidacja systemów komórkowych o potencjale terapeutycznym w medycynie spersonalizowanej w układach in vivo i in vitro.
 • Badanie i walidacja wpływu mikrośrodowiska na zdolności regeneracyjne komórek i tkanek: bioinżynieria nisz komórkowych.


3.    Obszar Kardio.  Określono następujące podobszary:

 • Ocena struktury oraz czynności serca i naczyń w chorobach układu krążenia.
 • Nowe markery ryzyka chorób sercowo-naczyniowych
 • Nowe metody terapii chorób układu krążenia.
 • Innowacyjne metody badania interakcji krążeniowo-oddechowej i neurologicznej w chorobach układu krążenia .


4.    Obszar Onko. Określono następujące podobszary:

 • Identyfikacja nowych celów terapeutycznych w leczeniu nowotworów.
 • Nowe testy diagnostyczne w onkologii.


5.    Obszar Nano. Określono następujące podobszary:

 • Regeneracja tkanek Wykorzystanie nano-materiałów dla wytwarzania podłoży dla komórek oraz rusztowań dla regeneracji tkanek.
 • Celowane leki. Wytworzenie nano-struktur uwalniających leki w miejscu gdzie skutecznie działają, i z wymaganą kinetyką. Leczenie nowotworów i stanów zapalnych.
 • Diagnostyka i Teranostyka. Radykalne zwiększenie czułości testów i rozdzielczości w obrazowaniu. Połączenie terapii i diagnostyki.
 • Białka, RNA i inne molekuły jako nano-elementy w hierarchicznych nano-bio strukturach. Tworzenie zaawansowanych nano-robotów dla naprawiania i leczenia uszkodzonych tkanek.
 • Certyfikowane (GMP, GLP, IZO itd.) centrum doświadczalnych syntez nanomateriałów i ich charakteryzacji.


Podczas spotkania omówiono również potencjalne  źródła finansowania
projektów sfery B+R realizowanych na aparaturze CePT w oparciu o przygotowywany program badawczy . W szczególności rozpatrywano możliwości aplikowania o środki finansowe w ramach   działania 4.2 „Inwestycja w Naukę Inwestycja w Gospodarkę”  PO IR, konkursu ogłoszonego przez OPI , wstępnie  wytypowano , że w ramach działania 4.2 o finansowanie ubiegać się  będą  dwa projekty:

 • projekt przedstawiony przez UW, MIBMiK oraz IBB PAN pn. Centrum Zaawansowanych Metod Mikroskopowych  .
 • projekt  zgłoszony przez IWC  pn. Laboratorium Komercjalizacji Technologii CePT, dot.  wybudowania laboratorium GMP.

W chwili obecnej będą podjęte działania mające na celu  przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla jednego z projektów.
W czasie spotkania omówiono również inne potencjalne źródła finansowania  projektów sfery B+R realizowanych na aparaturze zakupionej w ramach Projektu CePT.  Wskazano kilka źródeł finansowania ,w szczególności:W związku z powyższym  przedstawiciele konsorcjum uznali, że niezbędne jest na obecnym etapie przygotowań skorzystanie ze wsparcia firmy zewnętrznej która pomoże w przygotowaniu strategii ubiegania się o środki finansowe, określi w szczególności  ryzyka oraz warianty realizacji przedsięwzięcia oraz wesprze proces aplikowania.  Ponadto, ze względu na specyfikę warunków dofinansowania niezbędne jest niezwłoczne podjęcie działań przez Konsorcjantów CePT zmierzających do pozyskania przedsiębiorców do udziału w planowanym przedsięwzięciu. Niestety większość konkursów w ramach wymienionych powyżej działań  PO IR nie została jeszcze ogłoszona, jednak niezależnie od powyższego trwają przygotowania  pozyskania  funduszy na program badawczy CePT2.