Usługi na rzecz przedsiębiorców

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH USŁUGAMI NAUKOWO-BADAWCZYMI

CTT  CePT  Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  zajmuje się:

 • obsługą umów na rzecz podmiotów zewnętrznych  dot. usług naukowo-badawczych, w których stroną umów jest WUM;
 • zarządza informacją nt. usług świadczonych na aparaturze naukowo badawczej zakupionej w ramach Projektu CePT przez poszczególne instytucje uczestniczące w tym przedsięwzięciu.


Informacja nt. usług świadczonych na rzecz innych podmiotów  przez  Warszawski Uniwersytet Medyczny

Świadczenie usług dotyczy przedsięwzięć z udziałem przedsiębiorców bądź innych jednostek i odbywa się na warunkach określonych w poszczególnych wzorach umów :

 • Umowy   dot. usług  naukowo –badawczych, które nie są finansowane  ze środków zewnętrznych  ( plik do pobrania : Wzór umowy) .
 • Umowy na usługi naukowo-badawcze finansowane ze środków UE bądź innych źródeł zewnętrznych. ( plik do pobrania : Wzór umowy).
 • Umowy zagraniczne dot. udziału w przedsięwzięciach naukowo-badawczych w tym umowy dot. badań przedklinicznych bądź klinicznych. Warunki umowy ustalane są indywidualnie.


Tryb postępowania w przypadku zainteresowania usługami naukowo-badawczymi w WUM:

Przedsiębiorcy bądź inne jednostki zainteresowane podjęciem współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, w zakresie realizacji usług naukowo-badawczych proszone są o:

 • wypełnienie formularza zgłoszenia zapotrzebowania na usługę naukowo-badawczą, zgodnie z formularzem (plik do pobrania: formularz)
 • przesłaniu wypełnionego formularza  na adres  cept@wum.edu.pl .


CTT CePT potwierdzi otrzymanie zapytania oraz udzieli odpowiedzi w kwestii możliwości realizacji danej usługi, po konsultacji z jednostkami merytorycznymi WUM go bądź konsorcjantami CePT.

Informacja nt. usług świadczonych przez Konsorcjantów CePT

W przypadku aparatury naukowo-badawczej będącej własnością innych członków Konsorcjum CePT , zgłoszenia można dokonywać również za pośrednictwem formularza ( plik do pobrania : formularz ) bądź bezpośrednio  kontaktować się z osobami odpowiedzialnym za daną aparaturę naukowo-badawczą w poszczególnych instytucjach CePT ( informacja przy poszczególnych pozycjach aparatury naukowo-badawczej). Biuro CePT oferuje pomoc w znalezieniu grup naukowo-badawczych w ramach CePT, zdolnych podjąć współpracę przy realizacji danego przedsięwzięcia.INFORMACJA DLA JEDNOSTEK WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE ŚWIADCZENIA USŁUG

Informacja dla jednostek Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uczestniczących w świadczeniu  usług na rzecz podmiotów zewnętrznych

Procedura postępowania w przypadku świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców bądź innych podmiotów :

 1. Przedsiębiorca bądź inny podmiot  zgłasza się do CTT CePT z zapytaniem dot. możliwości realizacji określonej usługi naukowo-badawczej. CTT CePT kontaktuje się z jednostkami WUM oraz konsorcjantami CePT w zakresie możliwości realizacji tego rodzaju usługi. Zgłoszenia  możliwości świadczenia określonej  usługi może również dokonać jednostka WUM.

 2. W przypadku możliwości realizacji takiej usługi, CTT koordynuje zawarcie umowy, uzgadniając z jednostką WUM, w której ma być realizowane przedsięwzięcie: zakres rzeczowy, harmonogram realizacji. Dodatkowo jednostka WUM przygotowuje budżet umowy, zgodnie z załącznikiem. CTT CePT odpowiada za uzgodnienie umowy z Biurem Prawnym WUM oraz Kwestorem.   Jednostka WUM jest zobowiązana do terminowej realizacji usługi, a po jej wykonaniu, do niezwłocznego wystawienia dyspozycji do wystawienia faktury, zgodnie z załącznikiem.

 3. CTT CePT nadaje numer umowie oraz dokonuje  zgłoszenia  umowy do controllingu WUM, tworzone jest źródło finansowe do realizacji zakupów, zgodnie z budżetem umowy. Upoważnionym do dysponowania źródłem finansowym jest kierownik jednostki WUM, w której jest realizowana umowa. Kontrolę formalną wydatków w systemie Workflow prowadzi CTT CePT.

 4. W CTT CePT  wystawiane są faktury po otrzymaniu potwierdzenia wykonania umowy oraz dyspozycji do wystawienia faktury z jednostki WUM realizującej umowę. Potwierdzenie wykonania usługi powinno wpłynąć do CTT CePT najpóźniej 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym usługa została wykonana, za który przyjmuje się datę potwierdzenia wykonania umowy, aby zachować terminy, do których zachowania CTT CePT jest zobligowany przepisami  wewnętrznymi  oraz regulacjami  zewnętrznymi.

 5. W przypadku gdy w ramach umowy są podpisywane umowy zlecenia/o dzieło z pracownikami (w ramach pozycji budżetu  wynagrodzenia) obsługa tych umów również odbywa się przez CTT CePT (w załączeniu obwiązujące druki). Prawidłowo, czytelnie i kompletnie wypełnione oraz podpisane przez Wnioskodawcę i Wykonawcę dokumenty powinny wpłynąć do CTT CePT nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy, aby zachować terminy, do których zachowania CTT CePT jest zobligowany przepisami  wewnętrznymi  oraz regulacjami zewnętrznymi.Wykonywanie badań naukowych pomiędzy jednostkami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W związku z  koniecznością  dokumentowania osiągnięcia wskaźników rezultatu  Projektu CePT opracowano Wzór porozumienia  w sprawie wykonywania badań naukowych pomiędzy jednostkami WUM. Plik do pobrania : wzór porozumienia.