Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/11

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 203 CN/B

Nazwa aparatury:

Master CyclerNexusEppendorf pozwalający na przeprowadzenie reakcji PCR clean, sekwencjonowanie cyklu jak i rowniez PCR in situ

Opis aparatury:

Master Cycler Nexus, firmy Eppendorf pozwala na przeprowadzenie reakcji PCR clean, sekwencjonowanie cyklu jak i rowniez PCR In situ. Mastercycler nexus Eppendorf obsługuje 96-dołkowe płytki do PCR, probówki do PCR 0,2 mL, paski probówek do PCR 0,2 mL i probówki do PCR 0,5 mL.

Wykorzystanie:

Oczyszczanie plazmidów/RNA/DNA; Synteza cDNA; Izolacja fragmentów DNA z żelu agarozowego; Reakcje enzymatyczne (np. trawienie DNA enzymami restrykcyjnymi, trawienie proteinazą K i ligacja).

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: