Współpraca
z biznesem

IMDiK/CMD/03

Nazwa Centrum

Centrum Medycyny Doświadczalnej IMDiK PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Toksykologii

Lokalizacja:

Budynek Z, ul. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, pomieszczenie Z-002

Nazwa aparatury:

Sprzęt do pracowni histopatologicznej

Opis aparatury:

 • komora laminarna II klasy bezpieczeństwa do pracy z cytostatykami firmy NuAire,
 • inkubator z CO2 firmy Memmert,
 • licznik komórek EVE firmy NanoEnTek Int,
 • licznik Cytation 3 Cell Imaging Multi-Mode Reader firmy BioTek, Instruments Inc.,
 • mikroskop świetlny odwrócony Olympus CKX41,
 • sterylizator Sting11 firmy SMS,
 • mikroskop Eclipse Ni-U Nikon,
 • kriostat firmy Thermo Scientific.

Wykorzystanie:

Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa do pracy z cytostatykami firmy NuAire jest wykorzystywana do pracy z materiałem biologicznym w warunkach sterylnych.
Inkubator z CO2 firmy Memmert jest niezbędny do utrzymania prawidłowych warunków dla wzrostu komórek. Inkubator utrzymuje temperaturę 37oC, wilgotność 95% oraz stężenie CO2 na poziomie 5%.
Licznik komórek EVE firmy NanoEnTek Int. służy do określania liczby komórek w zawiesinie. Wykorzystanie Trypan Blue pozwala dodatkowo określić liczbę komórek żywych i martwych oraz żywotność komórek w zawiesinie.
Licznik Cytation 3 Cell Imaging Multi-Mode Reader firmy BioTek, Instruments Inc. pozwala na prowadzenie doświadczeń, których odczyt oparty jest na pomiarze absorbancji lub fluorescencji. Przy wykorzystaniu urządzania można wykonać zdjęcia komórek zarówno rosnących na płytkach wielodołkowych oraz utrwalonych i wybarwionych. Wykonane zdjęcia można poddać szczegółowej analizie.
Mikroskop świetlny odwrócony Olympus CKX41 z kamerą umożliwia obserwację oraz wykonywanie zdjęć rosnących komórek.
Sterylizator Sting11 jest wykorzystywany do sterylizowania materiałów laboratoryjnych takich, jak szkło czy plastik laboratoryjny, a także narządzi chirurgicznych. Urządzenie nie jest przeznaczone do sterylizacji płynów.
Mikroskop Eclipse Ni-U Nikon posiada obiektywy klasy CF160, wyposażenie do epifluorescencji, kontrastu interferencyjnego, kamerę monochromatyczną, oprogramowanie do sterowania akwizycją obrazów.
Kriostat firmy Thermo Scientific pozwala przygotować skrawki preparatorów histopatologicznych o różnej grubości w zależności od ustawionego skoku cięcia.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Laboratorium prowadzi badania cytotoksyczności związków naturalnych lub syntetycznych oraz proliferacji komórek z wykorzystaniem metod:

 • Test XTT
 • wielodniowy test proliferacji
 • test migracji w oparciu o metodę scratch assay
 • test kolonii oparty o barwienie Giemsy

Dodatkowo dzięki licznikowi Cytation3 można wykonać zdjęcia komórek, zarówno rosnących na płytkach wielodołkowych, jak i utrwalonych i wybarwionych. Licznik posada wbudowane filtry do analizy fluorescencji, dzięki czemu można wykonać obrazowanie preparatów wybarwionych fluorescencyjnie. Program komputerowy pozwala na przeprowadzenie szczegółowej analizy wykonanych zdjęć. Program może policzyć komórki znajdujące się na każdym zdjęciu, określić rozmiar poszczególnych komórek oraz odległości pomiędzy nimi. Ponadto moduł analizy pozwala na korektę danych otrzymanych automatycznie, np., w przypadku agregatów komórek. Urządzenie pozwala na pomiar absorbancji w dwóch wariantach – kinetic i areal – czyli pomiar tylko w jednym miejscu lub pomiar absorbancji z kilku miejsc w każdej studzience. Licznik posiada dodatkowo przystawki pozwalające na wykorzystanie płytek Petri’ego oraz preparatów na szkiełkach mikroskopowych podstawowych lub szkiełek typu Lab-Tek Chamber Slide. Program komputerowy urządzenia posiada szeroką bazę różnych rodzajów płytek wielodołkowych, z różnych firm, co pozwala na wyeliminować efekt tzw. niewłaściwego plastiku zastosowanego do badania.

Licznik komórek NanoEnTek pozwala szybko i dokładnie określić liczbę komórek w zawiesinie. Dzięki zastosowaniu Trypan Blue możliwe jest automatycznie określenie liczby komórek żywych i martwych oraz ich żywotności. Urządzanie pozwala na indywidualne ustawienie parametrów pomiaru dla różnych rodzajów komórek. Możliwe jest ustawienie zakresu wielkości żywych komórek oraz stopnia sferyczności. Uzyskany wynik można zapisać i przeanalizować. Program komputerowy pozawala określić szczegółowo wielość komórek oraz to jaką część całej populacji stanowiły. Dodatkowo program pozwala na manualną korektę uzyskanego wyniku w przypadku klastrów komórek lub artefaktów obecnych w badanej zawiesinie.

Laboratorium wykonuje badania oceny histopatologicznej materiału pobranego od gryzoni.
Odpowiednie przygotowanie preparatu dzięki zastosowaniu kriostatu, a następnie użycie mikroskopu Eclipse Ni-U Nikon pozwala dokładnie ocenić pod względem histopatologicznym badany materiał.

Zdjęcia aparatury:
03-mieszadlo_magnetyczne_z_grzaniem-imd-st_projekt_cept-150
03-mikroskop_badawczy_fluorescencyjny-imd-st_projekt_cept-152
03-mikroskop_odwrocony-imd-st_projekt_cept-182
03-mikrowirowka-_imd-st_projekt_cept-195
03-myjka_ultradzwiekowa_sonic-3imd-st_projekt_cept-082
03-sterylizator_stolowy-imd-st_projekt_cept187-
03-waga_analitycznaimd-st_projekt_cept-0142
03-waga_precyzyjna-imd-st_projekt_cept-0141
03-wirowka_z_chlodzeniem-imd-st_projekt_cept-148
01_spektrofotometr_imd-st-projekt_cept-225
03_komora_laminarna_cmd-projekt_cept-143
03_moni_aparat_do_elektroforezy_cmd-projekt_cept-_194
03-_pompa_perycyklniczna_-imd-st_projekt_cept-197
03_termocykler-_imd-st_projekt_cept-193
03_wirowka_wortex_imd-st_projekt_cept-174
03-_zbiornik_cieklego_azotu_imd-st_projekt_cept-186
03-inkubator_co2_do_hodowli_komorkowej-_imd-st_projekt_cept-185
03-kriostat-imd-st_projekt_cept-153
03-laznia_wodna_z_wytrzasaniem_-imd-st_projekt_cept-149
03-lodowko_zamrazarka_liebherr-_imd-st_projekt_cept-_072
zamrażarki niskotemperaturowe-imd-st_projekt cept