Współpraca
z biznesem

PW/BIOFIM/22

Nazwa Centrum

Centrum Technologii Biomedycznych i Fizyki Medycznej PW

Nazwa labolatorium

Laboratorium Sztucznych Narządów i Modelowania Procesów Metabolicznych

Lokalizacja:

Politechnika Warszawska

Nazwa aparatury:

Szybki spektrometr FAPES (Fast Aerosol Particle Emission Spectrometer) do pomiaru nanocząstek aerozolowych (6-480 nm) i szybki analizator aerozoli o dużych stężeniach w zakresie sub- i makrometrycznym

Opis aparatury:

Spektrometr FAPES służy do pomiaru on-line cząstek aerozolowych w zakresie nanometrycznym. Jest wykorzystywany w badaniach dynamiki przepływu i osadzania się w układzie oddechowym nanocząstek pochodzących ze spalania paliw w silnikach wysokoprężnych zasilanych różnym paliwem, jak również wydzielania takich cząstek w filtrach ochrony układu oddechowego (maski przeciwpyłowe).

Szybki spektrometr do pomiarów wysokich stężeń cząstek aerozolowych w zakresie sub- i mikrometrycznym jest wykorzystywany w badaniach aerozolowych leków inhalacyjnych (konstrukcja inhalatorów, proces rozpraszania, ocena depozycji płucnej).

Projekty:

  • Specyfika zjawisk fizykochemicznych i transportu masy w płynach układu oddechowego w obecności wdychanych mikro- i nanocząstek o złożonych właściwościach (NCN)
  • Nanostrukturalne polisacharydowe mikrocząstki wziewne – otrzymywanie i właściwości (NCN)
  • Wpływ morfologii agregatów DEP (Diesel Exhaust Particles) na właściwości transportowe w płynach nienewtonowskich (NCN)
  • Wpływ struktury agregatów fraktalopodobnych na proces aerozolizacji w skomplikowanych układach przepływowych (NCN)
  • Modelowa analiza transportu masy cząsteczek leku przez śluz oskrzelowy w różnych stanach fizjologicznych (NCN)
  • Badanie toksyczności związków emitowanych z silników Diesla. Zastosowanie metod bioinżynierii do określenia depozycji i wpływu nanostrukturalnych agregatów aerozolowych w drogach oddechowych człowieka (NCN)
  • Układy aerozolowe do innowacyjnych zastosowań terapeutycznych (NCN)

 

Zdjęcia aparatury:
Szybki spektrometr FAPES