Centrum Transferu Technologii CePT Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii ( CePT) działające jako centrum transferu technologii


Cele Centrum »

Centrum zostało utworzone w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz transferu wyników prac naukowych do gospodarki, w szczególności poprzez:

 • zarządzanie własnością intelektualną Uczelni,
 • wspieranie organizacyjne i kapitałowe tworzenia dóbr intelektualnych przez pracowników, studentów oraz doktorantów Uczelni oraz ich komercjalizację.
 • prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, usługowej i promocyjnej w zakresie ochrony własności intelektualnej Uczelni,
 • kreowanie działalności innowacyjnej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej.

 

Zadania Centrum »

1. Centrum wypełnia zadania centrum transferu technologii w rozumieniu przepisów Ustawy w zakresie komercjalizacji bezpośredniej wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami, w szczególności poprzez:

 • sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami,
 • oddawanie wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami do używania, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu lub dzierżawy.

2. Wykonywanie zadań przez Centrum obejmuje w szczególności:

 • zarządzanie dobrami intelektualnymi Uczelni,
 • wspieranie działalności innowacyjnej pracowników naukowych, studentów i doktorantów Uczelni poprzez łączenie nauki z biznesem,
 • prowadzenie monitoringu dóbr własności intelektualnej WUM,
 • dokonywania oceny i wycen wartości komercyjnej prowadzonych w Uczelni badań naukowych i prac B+R,
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji o prowadzonych w Uczelni badaniach naukowych i pracach B+R,
 • prowadzenie bazy wiedzy w odniesieniu do uzyskanych przez Uczelnię praw do wynalazków oraz dokonywanych zgłoszeń patentowych i administrowanie tym zasobem,
 • przygotowywanie wyników badań naukowych i prac B+R do sprzedaży i licencjonowania,
 • rozwijanie idei oraz wspieranie przedsiębiorczości akademickiej poprzez udzielanie pomocy w realizacji przedsiębiorczości akademickiej, w tym związanych z założeniem własnej firmy oraz jej funkcjonowaniem w początkowym okresie działalności,
 • uczestnictwo w planowaniu rozwoju Uczelni i przygotowywanie programów realizacyjnych w obszarze właściwym dla Centrum,
 • szkolenia dla studentów, doktorantów i pracowników Uczelni z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji i przedsiębiorczości akademickiej (zakładanie działalności gospodarczej, tworzenie spółek typu spin-off itp.),
 • pomoc w tworzeniu spółek typu spin-off /spin-out,
 • wspieranie jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych,
 • udział w opracowywaniu i realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych dla pracowników Uczelni,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami zajmującymi się transferem wiedzy i technologii,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi inkubatorami i parkami naukowymi, technologicznymi i przemysłowymi,
 • współpracę ze spółką celową Uczelni – Synergia-WUM Sp. z o.o.,
 • realizację innych zadań postawionych przez Rektora WUM.

3. Centrum realizując zadania, o których mowa w ust. 1, działa na rzecz:

 • upowszechniania w środowisku lokalnym, regionalnym i krajowym wiedzy oraz osiągnięć nauki i techniki w obszarze innowacji oraz nowych metod prac badawczych w obszarze nauk medycznych,
 • wspierania merytorycznego przedsiębiorstw w zakresie tworzenia i wdrażania innowacji,
 • świadczenia usług doradczo-szkoleniowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie działalności medycznej,
 • doradztwa w zakresie budowy powiązań sieciowych (networking),
 • doradztwa w zakresie badań podstawowych, przemysłowych i prac B+R.

 

Struktura CePT »

1. Organami Centrum są:

 • Dyrektor,
 • Rada Nadzorująca.

2. W celu zapewnienia realizacji zadań przez Centrum w jego skład wchodzą następujące działy lub sekcje organizacyjne:

 • Biuro CEPT,
 • Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej,
 • Sekcja Transferu Technologii.


Dyrektor Centrum

VACAT

Do zakresu obowiązków Dyrektora Centrum należy w szczególności:

 1. tworzenie i rozwój systemu zarządzania dób intelektualnych na Uczelni,
 2. organizacja procesów tworzenia zasobu własności intelektualnej,
 3. zarządzanie własnością intelektualną Uczelni,
 4. kierowanie pracami Centrum i reprezentowanie go na zewnątrz,
 5. nadzór i kontrola pracowników Centrum,
 6. koordynowanie współpracy Centrum z innymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni,
 7. opracowywanie regulaminów świadczenia usług w zakresie działalności prowadzonej przez Centrum,
 8. wspieranie wdrażania wynalazków pracowników, studentów i doktorantów Uczelni poprzez wyszukiwanie inwestorów oraz inicjowanie powoływania spółek typu spin-off /spin-out, w tym poprzez współpracę ze spółka celową Uczelni – Synergia-WUM Sp. z o.o.,
 9. inicjowanie projektów naukowo – badawczych o potencjale komercyjnym i wdrożeniowym,
 10. inicjowanie udziału Uczelni w krajowych i międzynarodowych programach naukowo – badawczych, rozwojowych, innowacyjnych, inwestycyjnych i tym podobnych,
 11. rozpoznawanie potrzeb rynkowych i istniejących rozwiązań alternatywnych, poszukiwanie partnerów branżowych oraz ustalanie warunków współpracy w trakcie i po zakończeniu realizacji projektów,
 12. przygotowywanie i przedkładanie Radzie:
  a) rocznego planu z działalności Centrum,
  b) rocznego planu rzeczowo-finansowego,
  c) rocznego planu zamówień publicznych,
 13. składanie sprawozdań z działalności Centrum Radzie Nadzorującej oraz Rektorowi WUM w terminie do 31 marca każdego roku.

 

Rada Nadzorująca CePT

Dr hab. Jacek Rózga - Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł - Zastępca Przewodniczącego Rady

Dr Tomasz Stokłosa – Sekretarz Rady .

Prof. dr hab. Ireneusz Grudziński    - Członek Rady

Prof. dr hab. Piotr Pruszczyk           - Członek Rady

Prof. dr hab. Jacek Szaflik               - Członek Rady

 

Do zadań Rady należy:

 1. przedstawienie kandydatów na stanowisko Dyrektora Centrum, zgodnie z ust. 2,
 2. ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Centrum,
 3. opiniowanie wniosków Dyrektora Centrum w sprawie komercjalizacji lub niekomercjalizacji, w związku z oceną potencjału komercjalizacyjnego Wyników badań oraz Know-how związanego z tymi wynikami, o której mowa w § 14 ust. 1, Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,
 4. opiniowanie rocznego sprawozdania Dyrektora Centrum,
 5. opiniowanie rocznych planów, o których mowa w § 8 pkt 12,
 6. monitorowanie dóbr intelektualnych Uczelni,
 7. rozpatrywanie i opiniowanie spraw wniesionych przez Dyrektora Centrum,
 8. przedkładanie Rektorowi WUM rocznego sprawozdania z działalności Rady, w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu roku, którego dotyczy sprawozdanie,
 9. wykonywanie innych zadań postawionych przez Rektora.

 

Biuro CePT

Beata Piekutowska – Kierownik Biura CePT
beata.piekutowska@wum.edu.pl,  cept@wum.edu.pl ,  tel. 22 57 20 436

Do zadań Biura CEPT należy:

 1. techniczne wykonywanie zadań nałożonych na Dyrektora Centrum, o których mowa w § 6 oraz sprawowanie nadzoru administracyjnego w tym zakresie,
 2. organizacja i obsługa kancelaryjna posiedzeń Rady Nadzorującej,
 3. prowadzenie działań mających na celu wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy dofinansowania Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT), Nr POIG.02.02.00-14-024/08-00, z dnia 08.10.2009 r. (Umowa), w szczególności w zakresie utrzymania trwałości Projektu CePT, a w tym:
  a) prowadzenia ewidencji  przychodów i kosztów Projektu CePT,
  b) monitorowania  zmian w strukturze VAT  i przygotowywania korekt,
  c) monitorowania  i ewidencji wskaźników Projektu CePT,
  d) obsługi przeprowadzanych kontroli na etapie operacyjnym Projektu CePT,
 4. stworzenie systemu zarządzania informacją o zakupionej  aparaturze naukowo-badawczej  w ramach Projektu CePT, zgodnie z Umową,
 5. przygotowanie, koordynowanie oraz nadzór nad realizacją przedsięwzięć dotyczących wdrożenia wyników prac B+R powstających w wyniku Projektu CePT, w tym  przedsięwzięć, w których udział biorą przedsiębiorcy,

przygotowanie, koordynowanie oraz nadzór nad realizacją projektów powstających w ramach Konsorcjum CePT, działającego na podstawie umowy Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii z dnia 28 listopada 2008 roku, którego Uczelnia jest liderem.


Sekcja Ochrony Własności Intelektualnej

Do kompetencji  Sekcji Ochrony Własności Intelektualnej należy realizacja zadań dotyczących ochrony własności intelektualnej określonych w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności  przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,  w szczególności :

 1. opracowywanie, wdrażanie oraz nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur ochrony własności intelektualnej na Uczelni,
 2. informacja oraz bieżące doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej,
 3. tworzenie zasobu własności intelektualnej Uczelni – Baza wiedzy o wynikach prac B+R, patentach i zgłoszeniach patentowych WUM,
 4. określanie optymalnego sposobu ochrony prawnopatentowej dla dóbr intelektualnych Uczelni,
 5. współpraca z rzecznikami patentowymi działającymi na zlecenie WUM w zakresie zgłoszeń patentowych i innych postępowań z zakresu ochrony prawnopatentowej.


Sekcja Transferu Technologii

Do kompetencji  Sekcji Transferu Technologii należy  realizacja zadań dotyczących transferu technologii  określonych w Regulaminie zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym,  w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej, doradczej, usługowej i promocyjnej w związku z transferem technologii WUM,
 2. kreowanie działalności innowacyjnej i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej WUM,
 3. obsługa procesu komercjalizacji bezpośredniej, o której mowa w § 4 ust. 1,
 4. współpraca z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie realizacji celów Centrum, w tym komercjalizacji bezpośredniej,
 5. informowanie i doradztwo w procesie pozyskiwania wsparcia finansowego na działalność badawczo-rozwojową oraz w procesie ochrony prawnopatentowej,
 6. obsługa portalu Centrum,