Historia CePT

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) powstał z inicjatywy członków Centrum Zaawansowanych Technologii BIM-Kampus Ochota. Proces inicjowania Projektu CePT rozpoczął  się w  2006 roku , kiedy konieczne było znalezienie nowej formuły pozyskiwania środków finansowych  z Unii Europejskiej, w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2007 -2013. Inicjatorami Projektu CePT byli : Pan prof. Jerzy Duszyński IBD PAN , Pan prof. Leszek Pączek WUM, Pani Prof. Katarzyna Chałasińska –Macukow UW oraz Pan prof. Piotr Węgleński UW.

Do przedsięwzięcia zostały zaproszone następujące podmioty: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski , Politechnika Warszawska , Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN , Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego  PAN, Instytut  Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  PAN, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej,  Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN  oraz  Instytut Wysokich Ciśnień PAN  .
Warszawski Uniwersytet Medyczny jako ośrodek wiążący tematycznie wszystkie obszary badawcze , pełnił funkcję koordynatora Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

Partnerzy Projektu CePT po analizie możliwości uzyskania środków finansowych zadecydowali  o przygotowaniu wniosku  i  wspólnym  ubieganiu  o środki finansowe z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka .

Zgodnie z przyjętym planem działania w dniu 30 września 2006 roku  Koordynator Projektu CePT złożył Kwestionariusz nowego ośrodka  INFRASTRUKTURY  BADAWCZEJ (IB) z planowanym dofinansowaniem z Funduszy Strukturalnych Program Operacyjny „Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013”  Priorytet 2  w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego .
Kwestionariusz był pierwszym oficjalnym dokumentem w który pojawiła się nazwa Projektu, to jest Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii  ( Centre for Preclinical and Technological Research ).

Nazwa Projektu zawiera w sobie ogólne przesłanie dotyczące obszarów badawczych jakich dotyczy projekt . Łączy w sobie dwa bardzo istotne elementy Projektu CePT , część przedkliniczną oraz technologiczną, co  stanowi o jego  unikalności .


Kalendarium przygotowania i realizacji Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT :

 • luty  2007 roku następuje zgłoszenie Projektu Centrum Badań Przedklinicznych  do Inicjatywy JASPERS przy  Europejskim Banku Inwestycyjnym.

 • 27.02.2007 – ostateczne przyjęcie przez Radę Ministrów Indykatywnego wykazu projektów   kluczowych PO IG  , w którym jest wymieniony Projekt CePT.

 • 24.07.2007  - przesłanie do Komisji Europejskiej PO IG jako oficjalnej propozycji strony polskiej ( wniosek CePT – kwota 100 mln euro jest na liście będącej integralnym załącznikiem PO IG ) .

 • 24.07. 2007 – następuje wstępna kwalifikacja projektu CePT przez MRR, MNiSW oraz EBI do wsparcia w ramach JASPERS w planie finansowym na 2007 rok .

 • 12-13 września w Konstancinie odbywa      się      kluczowe spotkanie  Partnerów Projektu CePT na którym zostają  omówione   cele   projektu i oczekiwania  Partnerów  .Ponadto następuje uzgodnienie pierwszego projektu umowy konsorcjum.

Zapadają  ustalenia dotyczące podziału obowiązków i odpowiedzialności Partnerów. Zostaje  również podjęta decyzja dotyczącą procentowego  podziału planowanych do pozyskania środków finansowych . Zapadają również uzgodnienia dotyczące ustalenia czterech  obszarów badawczych CePT realizowanych przez  Uniwersytet Warszawski , Warszawski Uniwersytet Medyczny  , Politechnikę Warszawską oraz Instytuty PAN.
Następuje określenie wstępnego harmonogramu  realizacji projektu .

 • 2.10.2007  - Komisarz ds. polityki regionalnej podpisuje  decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ;

 • 29 października 2007 roku Senat Akademii Medycznej w Warszawie  podejmuje Uchwałę nr 50/2007 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii dotyczącej utworzenia w Akademii Medycznej w Warszawie Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

 • 2 listopada 2007 roku następuje zawarcie  Umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007- 2013 Priorytet II Infrastruktura sfery B + R Działanie 2.1 Wsparcie Ośrodków o wysokim potencjale badawczym dla Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii Nr

 • 10 grudnia  2007 roku Senat Akademii Medycznej w Warszawie  podejmuje Uchwałę nr  65 /2007 w sprawie utworzenia  w strukturze organizacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie  Ogólnouczelnianego Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii .

 • W dniu 28 listopada 2008 roku został podpisana umowa Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii ( CePT) .

 • Pod koniec grudnia 2008 roku został złożony w MNiSW wniosek o dofinansowanie Projektu CePT .

Dnia 17.02.2009 r. wniosek przeszedł ocenę formalną i został zarejestrowany pod numerem POIG.02.02.00-14-024/08
Zgodnie z pismem z dnia 5 maja 2009 roku wniosek przeszedł ocenę merytoryczną uzyskując 82 pkt. i został zatwierdzony przez IZ do wsparcia w ramach Działania 2.2 POIG.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wezwało WUM do złożenia wniosku o potwierdzenie pomocy według załącznika nr XXI zawartego
w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006.

 • W dniu 10 czerwca 2009 roku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został złożony wniosek o potwierdzenie pomocy według załącznika nr XXI zawartego w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1828/2006 – wniosek przygotowano w Biurze Projektu CePT po konsultacjach z Inicjatywą Jaspers.

 • W dniu 30 czerwca 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego  przesłało wniosek  CePT do Komisji Europejskiej .

 • Umowa dofinansowania Projektu  numer  POIG.02.02.00-14-024/08-00 została zawarta w dniu  8 października 2009 r pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego  a Warszawskim Uniwersytetem Medycznym reprezentowanym przez JM Rektora prof. dr hab. Marka Krawczyka.

 • Umowy współpracy w ramach  Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii zostały zawarte pomiędzy Warszawskim Uniwersytetem Medycznym a poszczególnymi Konsorcjantami CePT w dniu  27 października 2009 roku. Umowa współpracy wypełnia  zapisy Porozumienia zawartego 6 kwietnia 2009 roku.

 • W dniu 7 czerwca została podpisana  przez Komisarza  Johannesa  Hahn Decyzja KE potwierdzająca uzyskanie dofinansowania dla Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii.

 • W dniu 30 marca 2015 roku realizacja projektu CePT zostaje zakończona, do NCBiR zostaje przekazany wniosek o płatność końcową, rozliczający 100 % przyznanego dofinansowania.

 • W dniu 27 listopada 2015 roku została zawarta umowa dot. utrzymania trwałości Projektu CePT , której stronami są członkowie Konsorcjum CePT.