O projekcie CePT

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej. W Warszawie  utworzono prężny  ośrodek naukowy składający  się ze ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów badawczych, w których prowadzone będą badania dotyczące najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: chorób nowotworowych, neurologicznych, układu krążenia oraz schorzeń związanych ze starzeniem się. Projekt został zrealizowany w latach 2009-2015 przez Konsorcjum CePT, które tworzą Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), który jest koordynatorem przedsięwzięcia, Uniwersytet Warszawski (UW), Politechnika Warszawska (PW) oraz 7 instytutów Polskiej Akademii Nauk: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego (IBD PAN), Instytut Biochemii i Biofizyki (IBB PAN), Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego (IMDiK PAN), Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK), Instytut Podstawowych Problemów Techniki (IPPT PAN), Instytut Wysokich Ciśnień (IWC PAN), Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej (IBIB PAN). Przedsięwzięcie było finansowane ze środków ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych realizowanego na podstawie umowy dofinansowania Nr POIG.02.02.00-14-024/08-00, z dnia 08.10.2009r.

Jednym z najważniejszych celów i jednocześnie atutów CePT jest połączenie potencjału wybitnych naukowców z możliwościami sieci laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej klasy, uwzględniającej zarówno laboratoria fizykochemiczne (UW), biomolekularne i biotechnologiczne (UW, PAN, WUM), laboratoria inżynierii biomedycznej i technologii biomateriałów (PW, PAN), jednostki prowadzące badania przedkliniczne na zwierzęcych modelach schorzeń cywilizacyjnych (PAN, WUM), jak i specjalistyczną bazę do badań klinicznych zapewnioną przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Wielką wartością CePT jest interdyscyplinarne i systemowe podejście do badanych zagadnień: od genu i białka do komórki i całego organizmu.

CePT znakomicie wpisuje się w dynamiczny światowy rozwój medycyny translacyjnej, której celem jest jak najszybsze wprowadzenie osiągnięć z zakresu badań przedklinicznych do medycyny praktycznej. Integralną częścią koncepcji CePT jest stworzenie platformy transferu technologii w oparciu o najlepsze modele tego typu rozwiązań w Europie z uwzględnieniem rozwijającego się innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.
Całkowity koszt realizacji Projektu CePT  wynosił  390 236 260,74 zł, w tym wydatki kwalifikowane 359 135 354,44  zł. Koszty kwalifikowane w wysokości 85% pokryte zostały ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), natomiast  15% stanowiło  wkład krajowy, który został zapewniony ze środków budżetu państwa.

Struktura wydatków projektu CePT