Program Badawczy

Przyszłość medycyny jest, w powszechnym odczuciu, warunkowana niesłychanym postępem nauk biomedycznych oraz nowoczesnych technologii. Postęp ten opiera się o bardzo daleko idącą integrację prac badawczych. W Polsce bardzo ważnym czynnikiem ograniczającym nasz istotny udział we współtworzeniu tego postępu i korzystaniu z jego owoców było do niedawna wielkie rozproszenie środków i wysiłków.

Rozwój Kampusu Ochota, opierającego się o wyjątkowe w skali europejskiej nagromadzenie laboratoriów i klinik w obszarze biomedycyny i nowoczesnych technologii, stwarza nowe nadzieje na nasz aktywny, twórczy udział w postępie nowoczesnych nauk medycznych i ich zastosowaniu.

Program Badawczy CePT stanowi zatem odpowiedź na wyzwanie, jakim dla współczesnego świata nauki i medycyny są choroby cywilizacyjne, a w szczególności:

 • choroby układu krążenia,
 • choroby nowotworowe,
 • choroby układu nerwowego.


Te powszechne schorzenia charakteryzują się bardzo złożoną etiologią, w której mozaikowo zazębiają się różne mechanizmy patogenne. Powoduje to trudności w opracowaniu skutecznych metod prewencyjnych, diagnostycznych i terapeutycznych. W tej sytuacji jedynie skoordynowane wysiłki dużej grupy naukowców, reprezentujących różne dyscypliny badawcze, mogą doprowadzić do postępu w tych dziedzinach. 

Celem, jaki przyświecał twórcom programu badawczego, było stworzenie holistycznego podejścia do problematyki chorób cywilizacyjnych, które umożliwi walkę z nimi na kilku płaszczyznach jednocześnie.

W programie badawczym wyodrębniono trzy obszary, czy też fazy badawcze:


OBSZAR 1: Badania podstawowe nad istotą najważniejszych chorób cywilizacyjnych:
 

 • Badania w zakresie chorób układu nerwowego (choroby neuro-degeneracyjne, plastyczność układu nerwowego i neuroregeneracja) więcej
 • Badania w zakresie chorób układu krążeniawięcej
 • Badania w zakresie chorób nowotworowychwięcej
 • Nowe technologie wspomagające odkrycia naukowe i ich zastosowania na rzecz poznania fizjologii i patologii układu nerwowego, układu krążenia, cyklu komórkowego i chorób nowotworowychwięcej

 
OBSZAR 2: Nowe metody diagnostyczn 

 • Chemiczno-fizyczne i biologiczne wskaźniki dla diagnostyki biomedycznej w chorobach układu krążenia , układu nerwowego , nowotworach i uszkodzeniach tkanek więcej
 • Nowe metody badań i obrazowania właściwości komórek, tkanek i narządów w chorobach układu krążenia , układu nerwowego , nowotworach i uszkodzeniach tkanek więcej
 • Nowe metody programowania i modelowania procesów biologicznych w układzie krążenia, układzie nerwowym i uszkodzenia tkanek więcej

OBSZAR 3: Nowe podejścia terapeutyczne

 • Badania w zakresie nowych związków chemicznych aktywnych biologicznie w kontekście nowych metod leczenia chorób układu krążenia, układu nerwowego, nowotworów i uszkodzeń biostruktury więcej
 • Nowe biotechnologie oparte o genomikę, biologię molekularną i mikrobiologię dla medycyny i ochrony środowiska więcej
 • Projektowanie, synteza i charakterystyka nowych materiałów funkcjonalnych przeznaczonych do zastosowania w medycynie w celu terapeutycznej zmiany właściwości tkanek narządów układu krążenia, układu nerwowego i innych wiecej

 

Obszary te wzajemnie się uzupełniają tworząc funkcjonalną i spójną całość. W każdym z obszarów zostały zdefiniowane szczegółowe zagadnienia.

Liderami poszczególnych obszarów badawczych są naukowcy o międzynarodowym dorobku i uznaniu, co gwarantuje aktywną współpracę na poziomie krajowym i międzynarodowym i zainteresowanie projektem wielu młodych badaczy. W każdym obszarze zidentyfikowano szczegółowe problemy badawcze, jednak ścisła współpraca zespołów badawczych oparta będzie nie tylko na podobieństwie koncepcji, ale również na stosowaniu podobnych metod badawczych. Taka wielopłaszczyznowa współpraca powinna zaowocować znaczącymi osiągnięciami w obszarach ważnych dla medycyny.  

Program badawczy Projektu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii  DOC  PDF