Kariera w CePT

Stanowisko Techniczne w Pracowni Cytometrii Przepływowej oraz Sortowania Komórek Macierzystych

W ramach CePTII planujemy utworzenie/wyposażenie w dodatkową infrastrukturę badawczą laboratoriów w obrębie Zakładu Medycyny Regeneracyjnej WUM. 

Jednym z nich będzie Pracownia Cytometrii Przepływowej oraz Sortowania Komórek Macierzystych wyposażona w:

 • urządzenie sortujące komórki i nanocząstki z krwi, szpiku i innych materiałów biologicznych wyposażone w 3 lasery, 12 kolorów;
 • cytometr przepływowy;
 • pełno automatyczny immunomagnetyczny separator komórek AutoMACS;
 • aparatura niezbędną do przygotowania materiału biologicznego – dysocjator tkanek oraz homogenizator ręczny do pozyskiwania zawiesiny pojedynczych komórek z różnych narządów.

Warszawski Uniwersytet Medyczny zatrudni osobę na stanowisku :

STANOWISKO TECHNICZNE W PRACOWNII CYTOMETRII PRZEPYWOWEJ ORAZ SORTOWANIA KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

 • obsługę specjalistycznej aparatury przeznaczonej do analiz cytometrycznych oraz sortowania komorek z materialu biologicznego;
 • wykonywanie prac laboratoryjnych związanych z przygotowaniem i analizą prób obejmującą:  izolacje materialu biologicznego, przygotowanie materialu do analiz metodami cytometrii przeplyowej oraz przy uzyciu platformy AutoMACS;
 • kontakty z przedstawicielami handlowymi; dbałość o kompletne wyposażanie laboratorium.

Wymagania:

 • Stopień doktora nauk medycznych/ biologicznych/ biotechnologicznych/nauk o zdrowiu lub nauk pokrewnych;
 • oznaczenie fenotypowe populacji dojrzałych komórek pochodzących z krwi (ludzkiej, mysiej) oraz innych narządów (opcjonalnie);
 • oznaczenie fenotypowe populacji komórek macierzystych i progenitorowych (materiał ludzki i mysi);
 • oznaczenie fenotypowe komórek wywodzących się z ustalonych linii nowotworowych;
 • oznaczenie liczby komórek w fazie podziału o zdefiniowanym fenotypie (BrdU);
 • umiejętność analizy żywotności komórek (badanie apoptozy) oraz badania cyklu komórkowego;
 • sort różnych populacji komórek pochodzących z krwi o zdefiniowanym fenotypie;
 • sort komórek linii nowotworowych o zdefiniowanym fenotypie;
 • single-cell sort (sortowanie pojedynczej komórki);
 • obsługa urządzenia przeznaczonego do sortowania z wykorzystaniem kulek magnetycznych;
 • poszukiwanie nowych markerów w celu oznaczania odpowiednich populacji komórkowych;
 • doświadczenie naukowo-badawcze (pełnotekstowe publikacje międzynarodowe w czasopismach polskich, prezentacja abstraktów, aktywne uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach i kursach naukowych);
 • umiejętność samodzielnej pracy;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • dbanie o infrastrukturę sprzętową oraz odczynnikową;
 • uczestnictwo w kursach doszkalających;
 • wprowadzanie młodszego personelu do stosowanych w Pracowni metod i technik;
 • kontakty z przedstawicielami naukowymi/handlowymi.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • informacji o stażu pracy,
 • listów rekomendacyjnych (co najmniej 2)

Dokumenty prosimy przesłać na adres: medycyna.regeneracyjna@wum.edu.pl  podając w tytule wiadomości: „CePT II rekrutacja”.