Prelegenci
marek-darowski

Marek Darowski

INSTYTUT BIOCYBERNETYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Prof. dr hab. inż. Marek Darowski jest absolwentem Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej i od 1972 r. prowadzi interdyscyplinarne badania dotyczące zaawansowanych metod wspomagania intensywnych terapii – krążeniowej i oddechowej (www.ibib.waw.pl).

Jego prace naukowe obejmują zagadnienia mechatronicznego wspomagania układu oddechowego i układu krążenia, a także modelowania interakcji tych układów. Jest autorem i współautorem około 200 prac naukowych, w tym ponad 100 prac oryginalnych, opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,13 monografii i rozdziałów w monografiach, a także 35 patentów.

Jest współtwórcą oryginalnych, hybrydowych systemów symulacyjnych wspomagających intensywne leczenie kardiochirurgiczne i pulmonologiczne oraz służących szkoleniu i treningowi personelu medycznego. Systemy te wykorzystywane są przez Fundację Kardiochirurgii im.prof. Religi w Zabrzu, Instytut Fizjologii Klinicznej CNR w Rzymie, Międzyuczelniane Centrum Nowych Technik i Technologii Medycznych (UJ, AGH, Politechnika Krakowska) w Krakowie oraz Politechnikę Warszawską. Nowatorska aparatura do niezależnej wentylacji płuc, której jest autorem od lat pracuje w szpitalach klinicznych w Lublinie i Warszawie.

Prof.Darowski koordynował także badania statutowe w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, będąc w latach 2007-2013 z-cą Dyrektora ds. Naukowych, a w 2014r. przez 8 m-cy-p.o. Dyrektora Naczelnego Instytutu. Przez okres 18 lat ( 1992 – 2009) był kierownikiem Zakładu Bioprzepływów i Zakładu Technicznego Wspomagania Utraconych Funkcji Organizmu,a obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Systemów i Technologii Biomedycznych. Kieruje też Krajowym Centrum Doskonałości w dziedzinie Sztucznych i Hybrydowych Narządów Wspomagających Przemiany Metaboliczne-ARTOG.

Od 1980r. jest członkiem Rady Naukowej IBIB PAN, przez 14 lat ( 1993-2006) był przewodniczącym Komisji Rady Naukowej ds. Rozwoju Kadry Naukowej, a obecnie jest przewodniczącym Rady Naukowej IBIB PAN. W latach 2009r. – 2010r. pełnił funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Darowski kierował także wieloma projektami badawczymi: KBN, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, MNiSzW i NCBiR, bilateralnymi (polsko-włoskimi): Eureka i PAN-CNR.

O wysokiej ocenie wyników jego badań świadczą uzyskane prestiżowe granty zagraniczne: Fundacji Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej, DAAD (dwukrotnie), British Council (dwukrotnie), Szwedzkiej Królewskiej Akademii Nauk, Unii Europejskiej (dwukrotnie) i Japońskiego Towarzystwa Promocji Nauki. Dzięki nim prowadził badania w renomowanych ośrodkach naukowych i klinikach: na uniwersytetach w Getyndze, Uppsali, w Instytucie Karolinska (Szwecja), w Farmington Medical Centre i Hartford Clinic (USA), w Mediolanie, a w ostatnich latach kierował zespołem IBIB PAN w projekcie europejskim ICT-7PR „SensorArt”. Od wielu lat prowadzi wykłady w ramach cyklu pt. Sztuczne narządy dla studentów Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.Wypromował 6 doktorów w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna.

Prof. Darowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Polonia Restituta (2000r), Złoty medal w I polskiej edycji prestiżowego międzynarodowego konkursu medycznego Prix Galien (2013), Subsydium Profesorskie „Mistrz” z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej ( 2006r), wyróżnienie w konkursie Polski Produkt przyszłości (2000r) i Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN (1989r).

Prof.Darowski jest członkiem założycielem i prezesem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, członkiem zarządu European Society for Artificial Organs i do 2016 r.- redaktorem kwartalnika Biocybernetics & Biomedical Engineering (wydawca Elsevier). Był też członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych w kadencji 2013r-2016r.