CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I TECHNOLOGII CePT II

Informacje o projekcie

Umowa dofinansowania na realizację projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II” podpisana

6 lutego 2018 r. Rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz Janina Ewa Orzełowska – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i Elżbieta Lanc – Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego podpisali umowę dofinansowania na realizację projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”. W spotkaniu uczestniczyła również Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN.

Dofinansowanie przydzielono w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach działania 1.1. Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych - Typ projektów - Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych. Województwo Mazowieckie udzieliło dofinansowania w wysokości 26 333 894,34 zł, zaś  łączne nakłady przewidziane na realizację Projektu wynoszą 45 814 271,65 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału świadczenia usług i badań z zakresu zaawansowanych technologii przez członków konsorcjum CePT na rzecz przedsiębiorstw, wsparcie badań aplikacyjnych prowadzonych wspólnie z przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie współpracy jednostek naukowych i przemysłu. Konsorcjanci wnoszą do projektu unikalną wiedzę i doświadczenie w skali światowej w obszarach: nanomedycyny, medycyny regeneracyjnej, diagnostyki medycznej i innych.

Zrealizowany w latach 2008-2015 projekt CePT nie obejmował zakresu rzeczowego umożliwiającego zakup wyposażenia aparaturowego dedykowanego dla rozwoju nanomedycyny i medycyny regeneracyjnej na poziomie odpowiadającym potrzebom przedsiębiorstw oraz nie zawierał infrastruktury niezbędnej dla produkcji wyrobów z dziedziny nanomedycyny spełniających kryteria GMP – Good Manufacturing Practice, dopuszczonych do stosowania w klinice. W ramach Projektu CePT II zakupy te zostaną uzupełnione, co umożliwi poszerzenie działalności CePT. Aparatura i wyposażenie zlokalizowane będą w pomieszczeniach konsorcjantów: Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych, Wydziale Chemii UW oraz w siedzibie IWC PAN.

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Instytut Wysokich Ciśnień PAN oraz jego siedmiu partnerów skupionych w Konsorcjum CePT w latach 2010- 2014 utworzyło czołowy w Europie Środkowej ośrodek badań biomedycznych składający się z dziesięciu ściśle ze sobą współpracujących środowiskowych centrów naukowych. Działania naukowe CePT skupione były na realizacji programu badawczego w trzech obszarach badawczych, skupionego wokół problematyki najważniejszych chorób cywilizacyjnych.

 

 

Obecnie naukowcy w CePT rozwijają  nowe obszary badawcze, które odpowiadają najważniejszym światowym trendom, w obszarach medycyny regeneracyjnej, nanomedycyny, i zaawansowanych metod diagnostycznych. Znajdują się one na liście Priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

W związku z powyższym w 2016 roku powstała inicjatywa CePT II która dotyczy poszerzenia działalności CePT o nowe  obszary badawcze w szczególności medycynę regeneracyjną oraz nanomedycynię.

Przedmiotem niniejszego projektu, pn. „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II” jest zakup aparatury i wyposażenia do celów badawczo-rozwojowych przez konsorcjum tworzone przez trzy jednostki naukowe:

  1. Warszawki Uniwersytet Medyczny (WUM) –Wnioskodawca/Lider konsorcjum,
  2. Uniwersytet Warszawski (UW) – konsorcjant,
  3. Instytut Wysokich Ciśnień PAN (IWC PAN) – konsorcjant.

mających swoje siedziby na terenie województwa mazowieckiego w Warszawie.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału świadczenia usług i badań z zakresu zaawansowanych technologii przez członków konsorcjum CePT na rzecz przedsiębiorstw, wsparcie badań aplikacyjnych prowadzonych we współpracy z przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie współpracy jednostek naukowych i przemysłu.

 

Cel ten jest zgodny z celem ww. działania, którym jest prowadzenie prac badawczych, odpowiadających potrzebom gospodarki, mających zastosowanie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu.

 

W ramach niniejszego projektu:

  • WUM planuje do zakupu aparaturę i wyposażenie, które będzie służyć Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych,
  • UW planuje do zakupu aparaturę i wyposażenie, które znajdzie się w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, będącym częścią Wydziału Chemii dedykowaną do współpracy z przemysłem,
  • IWC PAN planuje do zakupu aparaturę i wyposażenie, które znajdzie się w samym Instytucie.

 

Wyodrębniono obszary badawcze, które będą realizowane przez poszczególnych partnerów przedsięwzięcia:

  1. Badania stosowane w obszarze biomedycznym - medycyna regeneracyjna. Lider obszaru badawczego: Warszawski Uniwersytet Medyczny
  2. Nanomedycyna w zastosowaniu do regeneracji tkanek i zwalczaniu bakterii. Lider obszaru badawczego: Instytut Wysokich Ciśnień PAN
  3. Weryfikacja innowacyjnych technologii poprzez wykorzystanie technik spektrometrii masowej, izotopowych oraz prototypowania 3D. Lider obszaru badawczego: Uniwersytet Warszawski.

 

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT II będzie miał bardzo dobry wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy regionu. W szczególności zostanie uruchomiony proces pozytywnych zmian jakościowo-ilościowych dzięki którym w sferze działalności gospodarczej i społecznej obszaru biomedycyny zwiększa się i udoskonalą, a także pojawią się nowe zjawiska związane z powstaniem wyników badań istotnych z gospodarczego oraz społecznego punktu widzenia. Powyższe zmiany będą zachodzić od chwili rozpoczęcia fazy operacyjnej projektu oraz przynajmniej przez okres trwałości przedsięwzięcia.

 

Założenia Projektu CePT II nawiązują wprost do istniejących w otoczeniu potrzeb i uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu, przeprowadzona na poziomie regionalnym i krajowym, wykazała zasadność jego realizacji w kontekście zagadnień medycznych, gospodarczych i naukowych.

 

Wdrożenie Projektu CePT II umożliwi realizację programu badawczego, którego główny celem jest badanie i walka z chorobami. Przyczyni się on w znaczącym stopniu do poprawy kondycji zdrowotnej społeczeństwa. Województwo mazowieckie posiada największy potencjał gospodarczy w kraju, również w branżach, które mogą być szczególnie zainteresowane wynikami prac CePT II takich, jak przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny, czy techniki medycznej. Innowacyjne rozwiązania w farmaceutyce oparte są obecnie głównie na zdobyczach bio- i nanotechnologii, które będą przedmiotem intensywnych badań w CePT II. W przypadku przemysłu technologii medycznych aż 71% wartości tego rynku w Polsce pochodzi z importu. Współpraca krajowych przedsiębiorstw z tej branży z CePT może im pomóc w zwiększeniu swojego udziału w rynku. Mimo najlepszych wskaźników gospodarczych w Polsce, województwo mazowieckie zajmuje dalekie pozycje w rankingach regionów Europy.

 

Projekt CePT II przyczyni się do poprawy sytuacji gospodarczej Mazowsza. Partnerzy Projektu w ramach Projektu CePT II planują również podjęcie współpracy subregionalnej, która będzie kontynuacją już istniejącej współpracy na innych lub zbliżonych płaszczyznach naukowych. Projekt jest zgodny I Osią Priorytetową, której celem jest innowacyjności regionalnej gospodarki, odzwierciedlony zwiększeniem nakładów na działalność B+R. Zaplanowane w ramach interwencji działania wspierać będą: - rozwój i gospodarcze wykorzystanie potencjału naukowego i innowacyjnego instytucji naukowych poprzez uzupełnienie infrastruktury badawczej niezbędnej dla prowadzenia wysokiej jakości badań, zgodnych z potrzebami przedsiębiorstw i gospodarki; - działalność badawczo-rozwojową prowadzoną przez przedsiębiorstwa poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami naukowymi, realizację projektów badawczo-rozwojowych oraz rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw; - działania wspierające kooperację przedsiębiorstw z sektorem nauki, prowadzącą do wspólnego definiowania kierunków prowadzonych badań naukowych, niezbędnych dla rozwoju gospodarki. Projekt będzie prowadzony w obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. Zwiększenie dostępu przedsiębiorstw do finansowania prac badawczo rozwojowych oraz działania pozwalające rozpocząć i rozwijać współpracę z instytucjami naukowymi przyczynią się do gospodarczego ukierunkowania prowadzonych prac B+R, wzrostu nakładów sektora przedsiębiorstw na badania i rozwój, a w konsekwencji wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw i gospodarki regionu. Realizacja projektu służyć będzie wzmocnieniu istniejącego potencjału infrastrukturalnego instytucji naukowych, tak by umożliwiał szerszy zakres i większą intensywność współpracy z podmiotami regionalnej gospodarki oraz z innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, prowadzącej do realizacji badań o największym znaczeniu dla gospodarki.

 

Ponadto ze względu na konieczność efektywnego gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczej będzie ona dostępna dla podmiotów lub osób spoza jednostki naukowej otrzymującej wsparcie. W związku z powyższym jako cel główny projektu zdefiniowano zwiększenie potencjału świadczenia usług i badań z zakresu zaawansowanych technologii przez członków konsorcjum CePT II oraz wsparcie badań aplikacyjnych prowadzonych we współpracy z przedsiębiorstwami, z kolei wynikające z tego celu cele szczegółowe to: - wzmocnienie infrastruktury badawczej służącej świadczeniu usług sektorowi przedsiębiorstw. - wzmocnienie możliwości prowadzenia prac badawczych odpowiadających potrzebom gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionu. - wzrost przychodów konsorcjantów z usług świadczonych przedsiębiorcom. - podjęcie współpracy i realizacja wspólnych projektów przez uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorców, w tym z sektora MŚP. - doprowadzenie ważnych rozwiązań technologicznych do VIII poziomu gotowości technologicznej. - wzmocnienie współpracy z przemysłem w zakresie transferu innowacyjnych technologii z wykorzystaniem nowoczesnej infrastruktury badawczej Centrum oraz profesjonalnej kadry naukowo-badawczej konsorcjantów. - podniesienie przez działania pośrednie kwalifikacji kadry przedsiębiorstw i jej przygotowanie do „absorpcji” innowacyjnych technologii, co w konsekwencji zwiększy ich konkurencyjność na rynku wspomaganej specjalistycznymi szkoleniami i warsztatami.

 

Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego regionu, przy uwzględnieniu zrównoważonego rozwoju w wymiarze regionalnym, wpłynie na tworzenie warunków dla innowacyjnego rozwoju gospodarczego regionu oraz wzmocni współpracę z przedsiębiorstwami regionalnymi, uczelniami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi”