Potencjał naukowy

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Informacje o Konsorcjancie

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. To największa polska publiczna uczelnia medyczna, która prowadzi kształcenie na 14 kierunkach i 1 specjalności oraz studia podyplomowe, studia doktoranckie i kształcenie ustawiczne. WUM także prężnym ośrodkiem naukowym, specjalizującym się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej. Rosnąca liczba projektów innowacyjnych i wdrożeń stanowi potwierdzenie wielkiego potencjału naukowego Uczelni. Uczelnia konsekwentnie stawia na rozwój własnej bazy kliniczno-dydaktycznej, czego potwierdzeniem są sztandarowe obiekty powstałe w ostatnich latach – Szpital Pediatryczny, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne i Centrum Badań Przedklinicznych (CBP).

Centrum Badań Przedklinicznych (CBP) WUM to kluczowa inwestycja Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT). Na powierzchni około 7 tys. m 2 mieszczą się nowoczesne laboratoria Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, które gwarantują blisko 260 naukowcom odpowiednie warunki do tworzenia najbardziej innowacyjnych rozwiązań w medycynie. Dzięki najnowocześniejszej aparaturze laboratoryjnej i wybitnemu potencjałowi naukowemu CBP WUM jest wiodącym ośrodkiem w zakresie rozwoju badań podstawowych i technologii ukierunkowanych na zastosowania praktyczne. Jest to jednocześnie zaplecze badawcze dla jednostek klinicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zewnętrznych ośrodków współpracujących, zainteresowanych innowacyjnymi projektami badawczymi.

Centrum prowadzi badania nad najczęściej występującymi chorobami cywilizacyjnymi. W obszarze działania CBP WUM leży wyjaśnienie przyczyn i mechanizmów rozwoju schorzeń stanowiących największy problem współczesnej medycyny, badanie właściwości leków, opracowywanie nowych metod profilaktycznych i terapeutycznych.

Laboratoria CBP WUM prowadzą interdyscyplinarne badania chorób układu krążenia, układu nerwowego oraz chorób nowotworowych i związanych z procesem starzenia.

W ramach CBP utworzono 13 nowoczesnych laboratoriów:

 • Laboratorium Zaawansowanych Biotechnologii
 • Laboratorium Farmakodynamiki
 • Laboratorium Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
 • Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej
 • Laboratorium Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • Laboratorium Patologii Ogólnej i Doświadczalnej
 • Laboratorium Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
 • Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka
 • Laboratorium Biochemii i Chemii Klinicznej
 • Laboratorium Zwierząt Doświadczalnych
 • Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej
 • Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej
 • Laboratorium Chorób Metabolicznych Wątroby

Strony: 1 2 3 4 5 6 7

Współpraca z biznesem

Oferta CBP WUM skierowana jest do krajowych i zagranicznych uczelni medycznych, ośrodków naukowo-badawczych, przedsiębiorstw z obszaru przemysłu farmaceutycznego, przedsiębiorstw biotechnologicznych.

Stosowane modele współpracy:

 • udzielanie licencji na wyniki prac badawczych i rozwojowych
 • wnoszenie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki
 • sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych
 • tworzenie konsorcjów
 • usługi naukowe (analizy na zlecenie, kompleksowe usługi badawcze, ekspertyzy, konsultacje naukowe)

Poniżej przedstawiamy oferty wybranych laboratoriów i pracowni CBP WUM.

Zakład Medycyny Regeneracyjnej
Oferta Zakładu Medycyny Regeneracyjnej skierowana jest do:

 • krajowych i zagranicznych wyższych uczelni medycznych
 • wydziałów biologii, biotechnologii i chemii, nauki o zdrowiu
 • podmiotów z obszaru przemysłu farmaceutycznego oraz kosmetycznego
 • ośrodków klinicznych
 • przedsiębiorstw biotechnologicznych.
 • MŚP z obszaru diagnostyki, produktów komórkowych, farmakologii, rozwoju nowej generacji leków pobudzających procesy odnowy tkanek

Zakres świadczonych usług
Zakład Medycyny Regeneracyjnej WUM proponuje świadczenie szerokiego zakresu usług dla podmiotów zewnętrznych w ramach pracowni izolacji komórek, wizualizacji, biologii molekularnej, genomicznej oraz pracowni proteomicznej, tj.:

 • oznaczenia fenotypowe populacji dojrzałych komórek pochodzących z krwi (ludzkiej, mysiej) oraz innych narządów (opcjonalnie)
 • oznaczenia fenotypowe populacji komórek macierzystych i progenitorowych (materiał ludzki i zwierzęcy)
 • oznaczenia fenotypowe komórek wywodzących się z ustalonych linii nowotworowych
 • oznaczenia liczby komórek w fazie podziału o zdefiniowanym fenotypie (BrdU)
 • analiza żywotności komórek (badanie apoptozy)
 • badanie cyklu komórkowego
 • sort różnych populacji komórek pochodzących z krwi o zdefiniowanym fenotypie
 • sort komórek linii nowotworowych o zdefiniowanym fenotypie
 • single-cell sort (sortowanie pojedynczej komórki)
 • izolacja DNA/RNA
 • klonowanie DNA
 • analizy PCR i real-time PCR
 • analiza ekspresji genów: miRNA, mRNA, siRNA
 • genotypowaniew
 • walidacja procesów
 • wykrywanie pozostałości DNA po bioprocesach
 • potwierdzanie autentyczności linii komórkowych
 • analiza SNP (Polimorfizm pojedynczego nukleotydu)
 • analiza CNV (Warianty liczby kopii, ang. Copy Number Variation)
 • usługi z zakresu projektowania starterów na potrzeby reakcji PCR, mutlipleks PCR, qPCR, HRM (High Resolution Melt), analizy STR (krótkie powtórzenia tandemowe, ang. short tandem repeats), VNTR (zmienna liczba powtórzeń tandemowych, ang. variable number of tandem repeats) i SNP (polimorfizm pojedynczego nukleotydu, ang. Single Nucleotide Polymorphism)
 • identyfikacja pojedynczych białek
 • identyfikacja zmian potranslacyjnych białek
 • identyfikacja całych profili białkowych (poszczególnych organelli komórkowych, komórek w tym bakterii i grzybów, tkanek – zarówno zwierzęcych jak i roślinnych, płynów ustrojowych, mediów hodowlanych itp.)
 • identyfikacja różnic w profilach białkowych pomiędzy różnymi próbami
 • identyfikacja profilu lipidowego organelli komórkowych, komórek, tkanek, płynów ustrojowych itp.)
 • identyfikacja różnic w lipidomie pomiędzy poszczególnymi próbami
 • oznaczanie pełnego metabolomu
 • oznaczanie ilościowe białek, lipidów, metabolitów substancji naturalnych lub leków, kwasów nukleinowych
 • identyfikacja składu pierwiastkowego niezdefiniowanych wcześniej substancji
 • oznaczanie kanabinoidów i innych substancji niedozwolonych (po uzyskaniu odpowiednich certyfikatów i zezwoleń)
 • oznaczanie zawartości różnych zanieczyszczeń w wodzie oraz substancjach półstałych i stałych komercyjnie dostępnych
 • kontrola jakości składu produktów spożywczych (np. dla urzędów nadzorujących bezpieczeństwo żywności)
 • kontrola składu (jakości) substancji chemicznych – proszki do prania, płyny do zmywania itp.
 • sekwencjonowanie mRNA (mRNA-Seq)
 • sekwencjonowanie wielu egzomów
 • sekwencjonowanie całego genomu
 • kodowanie analizy transkrypcyjnej
 • sekwencjonowanie transkryptomów
 • sekwencjonowanie de novo, tj. szybkie i precyzyjne oznaczenie gatunków bez genomu referencyjnego
 • metylacja DNA
 • sekwencjonowanie Chip-Seq
 • sekwencjonowanie małych RNA (microRNA, siRNA, piRNA i rRNA)
 • profilowanie rybosomów
 • sekwencjonowanie regionów zmiennych mikroorganizmów (metagenomika)
 • mikromacierze cytogenetyczne
 • genotypowanie poprzez sekwencjonowanie
 • sekwencjonowanie wybranych fragmentów genomów i amplikonów
 • resekwencjonowanie wybranych fragmentów genomu
 • sekwencjonowanie małych genomów (bakterie, drożdże, wirusy)
 • sekwencjonowanie małych niekodujących RNA (np. miRNA); small RNA-Seq umożliwia odkrycie nowych miRNA i innych małych niekodujących RNA, analizę różnic ekspresji wszystkich małych RNA w badanej próbce
 • profilowanie ekspresji genów (RNA-Seq)
 • profilowanie nowotworów
 • identyfikacja mutacji germinalnych
 • badania związane z różnicowaniem komórek
 • pomiary indywidualnych reakcji komórek na konkretne bodźce
 • ocena biomarkerów chorób
 • walidacja metody RNAi
 • przygotowanie bibliotek miRNA
 • przygotowanie bibliotek cDNA przeznaczonych do Real-Time PCR
 • immunofluorescencyjne barwienie preparatów komórek oraz tkanek
 • barwienie preparatów komórek oraz tkanek standardową techniką H&E
 • wykonanie wysokiej jakości zdjęć wybarwionych preparatów umożliwiających analizę jakościową oraz ilościową
 • wykonanie obrazowania w czasie rzeczywistym hodowli komórkowej (wybarwionych barwnikami fluorescencyjnymi i/lub emitujących sygnał endogenny)

 

Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka CePT

Oferta Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka CePT jest skierowana do centrów badań, laboratoriów i biznesu.

Obszary badań:
Neurobiologia, neurofizjologia, elektrofizjologia, neurony korowe, neurony czuciowe bólowe, neurony współczulne pozazwojowe i przedzwojowe, voltag-clamp, current-clamp, whole-cell, perforowane łatki, pojedyncze kanały jonowe, inside-out, outside-out, receptory błonowe, systemy przekazywania sygnału wewnątrzkomórkowego, efektory komórkowe.

Projekty, do których poszukiwany jest partner biznesowy
Szczególne znaczenie przypisujemy opisanemu przez nas kanałowi jonowemu typu Nav1.9, który występuje w dwóch kluczowych miejscach naszego organizmu: w neuronach kory przedczołowej i w neuronach czuciowych bólowych. Aktywacja tego kanału w neuronach korowych powinna usprawniać pamięć operacyjną, która jest zaburzona we wszystkich chorobach neuropsychiatrycznych. Blokada tego kanału znosi czucie bólu. Jak dotąd nie są znane klinicznie użyteczne aktywatory i blokery tego kanału jonowego.

Poszukujemy zespołu, który zsyntetyzuje, klinicznie użyteczne, aktywatory i blokery kanału jonowego typu Nav1.9.

 

Laboratorium Badawcze-Bank Komórek (LBBK – WUM)

Usługi badawcze oferowane przez Laboratorium Badawcze – Bank Komórek:

 • wyprowadzanie linii komórkowych
 • badania przeprowadzane na komórkach w warunkach obniżonego stężenia tlenu,
 • badania biozgodności na poziomie odpowiedzi komórkowej in vitro

Jesteśmy otwarci na nowe projekty, pomysły i współpracę. Zapraszamy do kontaktu.  

Publikacje

Wybrane publikacje Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej CePT

2016

 •  Pyrzanowska J, Piechal A, Blecharz-Klin K, Joniec-Maciejak I, Graikou K, Chinou J, Widy-
  Tyszkiewicz E. Administration of Greek Royal Jelly produces fast response in
  neurotransmission of aged Wistar male rats. JPCCR 2015; 9(2):151-157.
 • Wawer A, Joniec-Maciejak I, Sznejder-Pachołek A, Ciesielska A, Mirowska–Guzel D.
  Exogenous α-synuclein monomers alter dopamine metabolism in murine brain.
  Neurochemical Research; Neurochem Res. 2016; 41(8):2102-9.
 • Sznejder-Pachołek A, Joniec-Maciejak I, Wawer A, Ciesielska A, Mirowska–Guzel D. The effect of α-synuclein on gliosis and IL-1α, TNFα, IFNγ, TGFβ expression in murine brain. Pharmacol Rep; 2016; DOI: 10.1016/j.pharep.2016.11.003.
 • Graboń W, Otto-Ślusarczyk D, Chrzanowska A, Mielczarek-Puta M, Joniec-Maciejak I, Słabik K, Barańczyk-Kuźma A. Lactate Formation in Primary and Metastatic Colon Cancer Cells at Hypoxia and Normoxia. Cell Biochem Funct. 2016; 34(7):483-490.
 • Blecharz-Klin K, Joniec-Maciejak I, Jawna-Zboińska K, Pyrzanowska J, Piechal A, Wawer A, Widy-Tyszkiewicz E. Cerebellar level of neurotransmitters in rats exposed to paracetamol during development. Pharmacol Rep. 2016; 68(6):1159-1164.
 • Jawna K, Blecharz-Klin K, Joniec-Maciejak I, Wawer A, Pyrzanowska J, Piechal A, Mirowska-Guzel D, Widy-Tyszkiewicz E. Passiflora incarnata L. improves spatial memory, reduces stress, and affects neurotransmission in rats. Phytother Res. 2016; 30(5):781-9.
 • Piechal A, Blecharz-Klin K, Pyrzanowska J, Widy-Tyszkiewicz E. Influence of Long-Term Zinc Administration on Spatial Learning and Exploratory Activity in Rats. Biol Trace Elem Res. 2016; 172(2):408-18.
 • Eckert J, Guillermo A, Kirsten E, Schwartzman R, Postula M, Janicki PK. Analysis of Common Single Nucleotide Polymorphisms in Complex Regional Pain Syndrome: Genome Wide Association Study Approach and Pooled DNA Strategy. Pain Medicine 2016; 17(12):2344-2352.
 • Milanowski L, Pordzik J, Janicki PK, Postula M. Common genetic variants in platelet surface receptors and its association with ischemic stroke. Pharmacogenomics 2016; 17(8): 953-971.
 • Postula M, Janicki PK, Rosiak M, Eyileten C, Zaremba M, Kapłon-Cieślicka A, Sugino S, Opolski G, Kosior DA, Filipiak KJ, Mirowska-Guzel D,. Targeted deep resequencing of ALOX5 and ALOX5AP in patients with diabetes and association of rare variants with leukotriene pathways. Experimental and Therapeutic Medicine 2016; 12(1): 415-421.
 • Eyileten C, Zaremba M, Janicki PK, Rosiak M, Cudna A, Kapłon-Cieślicka A, Opolski G, Filipiak KJ, Kosior DA, Mirowska-Guzel D, Postula M. Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor is Related to Platelet Reactivity but not to Genetic Polymorphisms within BDNF Encoding Gene in Patients with Type 2 Diabetes. Med Sci Monit. 2016; 22: 69-76.
 • Postuła M, Common Polymorphisms within Genes Encoding Platelet Receptors: Still a Way to Go. Cardiology. 2016; 133(1): 54-55.
 • Postula M, Janicki PK, Eyileten C, Rosiak M, Kaplon-Cieslicka A, Sugino S, Wilimski R, Kosior DA, Opolski G, Filipiak KJ, Mirowska-Guzel D. Next-generation re-sequencing of genes involved in increased platelet reactivity in diabetic patients on acetylsalicylic acid. Platelets. 2016; 27(4): 357-364.

2017

 • Blecharz-Klin K, Piechal A, Jawna-Zboińska K, Pyrzanowska J, Wawer A, Joniec-Maciejak I, Widy-Tyszkiewicz E. Paracetamol – Effect of early exposure on neurotransmission, spatial memory and motor performance in rats. Behav Brain Res. 2017; 323:162-171.
 • Milanowski L, Pordzik J, Janicki PK, Kaplon-Cieslicka A, Rosiak M, Peller M, Tyminska A, Ozieranski K, Filipiak KJ, Opolski G, Mirowska-Guzel D, Postula M. New single-nucleotide polymorphisms associated with differences in platelet reactivity and their influence on survival in patients with type 2 diabetes treated with acetylsalicylic acid: an observational study. Acta Diabetol. 2017; 54(4):343-351.
 • Postula M, Janicki PK, Milanowski L, Pordzik J, Eyileten C, Karlinski M, Wylezol P, Solarska M, Czlonkowka A, Kurkowska-Jastrzebka I, Sugino S, Imamura Y, Mirowska-Guzel D. Association of frequent genetic variants in platelet activation pathway genes with large- vessel ischemic stroke in Polish population. Platelets 2017; 28(1):66-73.
 • Szwenkgrub J, Zaremba M, Joniec-Maciejak I, Mirowska-Guzel D, Kurkowska-Jastrzębska I. The phosphodiesteraze inhibitor, ibudilast, attenuates neuroinflammation in the MPTP model of Parkinson’s disease, PLoSOne 2017; Jul 28;12(7):e0182019. doi: 10.1371/journal.pone.0182019.

Najważniejsze wybrane prace Zakładu Medycyny Regeneracyjnej:

 •  Ratajczak MZ, Ratajczak J, Suszynska M, Miller DM, Kucia M, Shin DM.: A Novel View of the Adult Stem Cell Compartment From the Perspective of a Quiescent Population of Very Small Embryonic-Like Stem Cells. Circ Res. 2017 Jan 6;120(1):166-178. doi: 10.1161/CIRCRESAHA.116.309362.
 • Heo J, Lim J, Lee S, Jeong J, Kang H, Kim Y, Kang JW, Yu HY, Jeong EM, Kim K, Kucia M, Waigel SJ, Zacharias W, Chen Y, Kim IG, Ratajczak MZ, Shin DM.: Sirt1 Regulates DNA Methylation and Differentiation Potential of Embryonic Stem Cells by Antagonizing Dnmt3l. Cell Rep. 2017 Feb 21;18(8):1930-1945. doi: 10.1016/j.celrep.2017.01.074.

Publikacje Laboratorium Fizjologii i Patofizjologii Człowieka CePT:

 • Ładno W, Gawlak M. Szulczyk P, Nurowska E, Control of TREK like K +  channel currents by beta adrenergic receptors in medial prefrontal cortex (mPFC) pyramidal neurons of different age rats. Brain Research, 2017,1665: 95-104.
 • Bartłomiej Szulczyk Somatic and dendritic perforated-patch recordings reveal b-adrenergic receptor-induced depolarization in medial prefrontal cortex pyramidal neurons. Acta Neurobiol Exp (Wars) 2016 ;76(2):158-64.
 • Vera Stamenkovic, Stefan Stamenkovic, Tomasz Jaworski, Maciej Gawlak, Milos Jovanovic, Igor Jakovcevski, Grzegorz M. Wilczynski, Leszek Kaczmarek, Melitta Schachner, Lidija Radenovic, Pavle R. Andjus The extracellular matrix glycoprotein tenascin-C and matrix metalloproteinases modify cerebellar structural plasticity by exposure to an enriched environment   Brain Struct Funct Brain Structure and Function pp 1–23, 2016.
 • Kurowski P., Gawlak M., Szulczyk P.: Muscarinic receptor control of pyramidal neuron membrane potential in the medial prefrontal cortex (mPFC) in rats, Neuroscience 2015, 303, 474-488, DOI:10.1016/j.neuroscience.2015.07.023.
 • Szulczyk, B.: b-receptor agonist increases voltage-gated Na +  currents in mPFC pyramidal neurons, Neurosci. Lett., 2015, 595, 87-93, doi:10.1016/j.neulet.2015.04.015.

Publikacje Laboratorium Mikrobiologii Farmaceutycznej:

 • Laudy A.E., Róg P., Smolińska-Król K., Ćmiel M., Słoczyńska A., Patzer J., Dzierżanowska D., Wolinowska R., Starościak B., Tyski S. Prevalence of ESBL-producing Pseudomonas aeruginosa isolates in Warsaw, Poland, detected by various phenotypic and genotypic methods. PLoS ONE, 12(6):e0180121, doi.org/10.1371/journal.pone.0180121, (15 stron) (2017), IF=3,057, MNiSW 35
 • Joanna Stefańska, Karolina Stępień, Anna Bielenica, Daniel Szulczyk, Barbara Miroslaw, Anna E. Kozioł, Giuseppina Sanna, Filippo Juliano, Silvia Madeddu, Michał Jóźwiak, Marta Struga: Antimicrobial and Anti-biofilm Activity of Thiourea Derivatives Bearing3-amino-1H-1,2,4- triazole Scaffold, Medicinal Chemistry, 12(5), 2016, 478-488, doi:10.2174/1573406412666151204003146, MNiSW=20, IF = 1,458.

Strony: 1 2 3 4 5 6 7

Materiały informacyjne: