Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

CePT

Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CePT) jest największym przedsięwzięciem biomedycznym i biotechnologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie największą inwestycją w naukę w Polsce. W ramach CePT, na terenie Kampusu Ochota w Warszawie, stworzony został kompleksowy ośrodek badań biomedycznych złożony z dziesięciu ściśle współpracujących ze sobą środowiskowych centrów naukowych, stanowiących konsorcjum czołowych instytucji naukowo-badawczych w Polsce:

  • Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM)
  • Uniwersytetu Warszawskiego (UW)
  • Politechniki Warszawskiej (PW)
  • Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN (IBD)
  • Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN (IMDiK)
  • Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej UNESCO – PAN (MIBMiK)
  • Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN (IBB)
  • Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT)
  • Instytutu Wysokich Ciśnień PAN (IWC)
  • Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (IBIB)

W ściśle współpracujących ze sobą centrach naukowych CePT prowadzone są interdyscyplinarne badania podstawowe oraz badania dotyczące nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, w odniesieniu do najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, w szczególności: układu krążenia, układu nerwowego oraz chorób nowotworowych i związanych z procesem starzenia.

Dzięki synergii potencjału wybitnych naukowców z możliwościami sieci laboratoriów wyposażonych w specjalistyczną aparaturę najwyższej klasy zakupioną w ramach projektu CePT, nasi naukowcy mogą tworzyć nową jakość w medycynie i rozwiązywać problemy wielokrotnie bardziej złożone niż dotychczas oraz przekraczać bariery, które ograniczały do tej pory możliwości badawcze poszczególnych wydziałów, uczelni i instytutów.

Takie rozwiązanie pozwala nam przedstawić unikatową ofertę, której beneficjentami mogą być cztery grupy społeczne: naukowcy przez stworzenie warunków pracy na wysokiej klasy aparaturze badawczej, sektor gospodarczy przez otwarcie możliwości współpracy i komercjalizacji badań, placówki służby zdrowia oraz społeczeństwo przez dostęp do najnowocześniejszych metod badawczych i diagnostycznych.

Projekt Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii realizowany jest  w ramach Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka  lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Infrastruktura strefy B+R,   Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

W centrach naukowo-badawczych projektu CePT powstało 47 nowoczesnych, unikatowych w skali światowej specjalistycznych laboratoriów, w których realizowane są projekty badawcze we współpracy międzynarodowej z ośrodkami naukowymi z kilkudziesięciu krajów. Infrastruktura badawcza zakupiona w ramach projektu służy kilku tysiącom naukowców, doktorantów oraz studentów.