Program INFRASTARt

Aktualności

ŚRODKI Z PROGRAMU INFRASTART ZA ROK 2022

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że raport finansowy z realizacji projektu nr INFRASTARt-I/0012/2021-00 za rok 2022 został zaakceptowany na kwotę 104 615 850,42 zł przychodów kwalifikowalnych (wartość uzyskanego dochodu + wartość projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi) zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu. W związku z powyższym kwota dofinansowania w ramach programu, za rok 2022 wyniosła ponad […]

Program Infrastart

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Członkowie Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT uczestniczący w Programie INFRASTART w terminie do końca stycznia 2023 roku złożyli Raport Finansowy za rok 2022, którego raportowana kwota jest o około 90 %  wyższa niż kwota raportowana za rok 2021, co jest uznawane jako wskaźnik istotnego postępu we współpracy Jednostek CePT […]

W dniu 27 maja 2022 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju…

W dniu 27 maja 2022 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało, że raport finansowy za rok 2021 został zaakceptowany w dn. 25.05.2022 r. na kwotę 22 080 726,04 zł przychodów kwalifikowanych (wartość uzyskanego przychodu + wartość projektów B+R realizowanych we współpracy z podmiotami zagranicznymi) zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu. Kwota A dofinansowania wynosi […]

W I kwartale 2022 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny

W I kwartale 2022 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Konsorcjanci CePT uczestniczący w Projekcie INFRASTART CePT złożyli raport finansowy z realizacji projektu za rok 2021, wykazując wykonanie przychodów z tytułu współpracy z jednostkami otoczenia naukowego i gospodarczego, w tym z tytułu współpracy międzynarodowej – na infrastrukturze PO IG – o wartości 22 080 726,04 zł.