Prelegenci
swieszkowski

Dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Zakład Projektowania Materiałów, Wydział Inżynierii Materiałowej, PW

Wojciech Święszkowski jest profesorem na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Doktorat (z mechaniki) i habilitację (z inżynierii materiałowej) uzyskał na Politechnice Warszawskiej. Odbył 4-letni staż podoktorski w TU Delft, w Holandii. Był profesorem wizytującym na kilku uniwersytetach zagranicznych, m.in. Harvard University oraz Technical University of Vienna.
Jest ekspertem w dziedzinie modelowania, wytwarzania i charakteryzowania biomateriałów na implanty i produkty inżynierii tkankowej. Jest liderem interdyscyplinarnego zespołu (9 doktoratów i 11 doktorantów), którego prace koncentrują się na: (i) projektowaniu i wytwarzaniu zaawansowanych biomateriałów i rusztowań do regeneracji tkanki chrzęstnej, kostnej i nerwowej, (ii) rozwoju technologii druku i biodruku 3D w medycynie, (iii) modelowaniu komputerowym i charakteryzacji biomateriałów, oraz (iv) opracowywaniu lokalnych systemów dostarczania leków.
Prof. Święszkowski wypromował 6 doktorów. Był kierownikiem 10 międzynarodowych i 15 krajowych projektów, o łącznym dofinansowaniu ok. 10 mln Euro. Jest współautorem ponad 100 publikacji w czasopismach z JCR, 16 rozdziałów w książkach i 9 patentów, cytowanych pond 1100 razy (index H=17). Był laureatem wielu nagród za działalność naukową, w tym I Nagrody Premiera RP (2001), Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej (2011, 2012, 2013, 2014), i Indywidualnej Nagrody Naukowej Politechniki Warszawskiej im. Mieczysława Wolfkego (2017), oraz nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, tj. nagrody indywidualnej JM Rektora PW „Złota Kreda” (2015).

Strona: www.bio.materials.pl