Prelegenci

Dr n. med. Anna Sarnowska

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

Neurolog i neurobiolog; Kierownik Platformy Translacyjnej Medycyny Regeneracyjnej; sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego; sekretarz Zespołu Terapii Komórkowej Chorób Centralnego Układu Nerwowego i członek rady Międzynarodowego Stowarzyszenia Neuro-Regeneracji.

Dr n. med. Anna Sarnowska ukończyła studia na Wydziale Biologii UW oraz II Wydziale Lekarskim WUM. W IMDiK im. M. Mossakowskiego PAN pracuje od 2000r, początkowo w Zakładzie Neurobiologii Naprawczej pod opieką prof. Krystyny Domańskiej-Janik, a następnie w Pracowni Bioinżynierii Komórek Macierzystych.  Po obronie doktoratu odbyła roczny staż w ramach stypendium im. Marii Curie-Skłodowskiej w Leibniz Institute for Neurobiology w Magdeburgu. Równocześnie z prowadzeniem badań podstawowych, po zakończeniu studiów medycznych, w 2002 r rozpoczęła pracę w szpitalu. W 2008 r uczestniczyła w pierwszym w Polsce, a także na świecie, eksperymencie medycznym przeprowadzonym pod kierownictwem Prof. Krystyny Domańskiej-Janik, we współpracy z CZD i Polskim Bankiem Komórek Macierzystych dotyczącym transplantacji autologicznych komórek macierzystych z krwi pępowinowej do komór bocznych mózgu u dziecka w stanie wegetatywnym, po nagłym zatrzymaniu krążenia i globalnym uszkodzeniu mózgu.

W 2015 roku dr n. med.  Anna Sarnowska objęła kierownictwo nowopowstałej w IMDiK PAN jednostki, Platformy Badań Translacyjnych w zakresie Medycyny Regeneracyjnej (PBTMR). Do głównych zadań Platformy należy nawiązywanie i organizowanie współpracy pomiędzy naukowcami, a lekarzami w celu prowadzenia pilotowych eksperymentalnych badań klinicznych, opartych o wiedzę podstawową wypracowana przez współpracujące w Instytucie Zakłady. W ramach Platformy udało się stworzyć w pełni wyposażone Laboratorium do badań przedklinicznych, nowoczesny Banku Tkanek i Komórek oraz Laboratorium klasy GMP. W roku 2015r, we współpracy z Kliniką Neurochirurgii i Neurologii WUM opracowane zostały wstępne kryteria włączenia pacjentów z ALS do eksperymentalnej terapii regeneracyjnej z zastosowaniem mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z tkanki tłuszczowej (ADRC-adipose derived stem cells), jak również ustalono badania konieczne do oceny bezpieczeństwa i efektywności zastosowanej terapii. Owocem tej współpracy jest udział w projekcie InnoNeuropharm oraz zaproszenie do międzynarodowego programu dotyczącego leczenia ALS z zastosowaniem komórek macierzystych w ramach programu Horizon2020.

Wspólnie z Kliniką Neurologii i Kliniką Chirurgii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie opracowano kryteria włączenia pacjentów z autoimmunologiczną padaczką lekooporną do wypracowanej eksperymentalnej terapii regeneracyjnej ADRC.

W związku z pracą w Klinice Neurologii i Epileptologii CMKP oraz w IMDiK PAN dr n. med. Anna Sarnowska prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu neurologii dla rezydentów oraz z zakresu neurobiologii dla doktorantów. Jest autorem rozdziałów w dwóch podręcznikach dotyczących neurologii i neurobiologii. Była również opiekunem 3 prac magisterskich oraz promotorem pomocniczym 2 prac doktorskich. Oprócz pracy naukowej bierze aktywny udział w propagowaniu wiedzy dotyczącej racjonalnego zastosowania komórek macierzystych w terapii, zarówno w trakcie popularnonaukowych spotkań np. na Festiwalu Nauki, jak również uczestnicząc w pracach towarzystw naukowych związanych z wprowadzeniem terapii komórkowej do Kliniki (jako sekretarz Zespołu ds. Terapii Komórkowej Komitetu Neurologii PAN oraz członek Komitetu Naukowego międzynarodowego towarzystwa „Neurorestoratology”).

Przedstawione powyżej badania prowadziła w ramach 10 polskich projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W dwóch z tych grantów była kierownikiem, w dwóch kolejnych (konsorcyjnych) osobą odpowiedzialną za jedno z zadań. Kolejne 3 projekty, w których była wykonawcą, miały charakter międzynarodowy.

www.imdik.pan.pl/pbtmr