Prelegenci
Elzbieta Szelag

Elżbieta Szeląg

INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ IM. M. NENCKIEGO PAN

Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg – kierownik Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN oraz Katedry Neurorehabilitacji Uniwersytetu SWPS; Członek Human Science Center Uniwersytetu Monachijskiego.

Zainteresowania badawcze koncentrują się na neurofizjologicznym i neuropsychologicznym podłożu funkcjonowania poznawczego ludzi w normie i patologii. Badania prowadzone metodami neuropsychologicznymi, psychofizycznymi, elektrofizjologicznymi i neuroobrazowymi (fMRI) dotyczą czasowej dynamiki opracowywania informacji, komunikacji językowej, procesów uwagi, pamięci i uczenia się. Badania są prowadzone na osobach bez uszkodzeń układu nerwowego (dzieciach i dorosłych od wczesnej młodości aż po późną starość), pacjentach wykazujących choroby neurodegeneracyjne (udar, ogniskowe uszkodzenie mózgu, demencję, chorobę Alzheimera), użytkownikach implantów słuchowych, a również dzieciach z zaburzeniami komunikacji językowej, tj. opóźnieniem rozwoju mowy i języka, afazją, głuchotą, jąkaniem lub autyzmem. Z tego zakresu posiada ponad 120 publikacji naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, kierowała ponad 20 grantami naukowymi, w tym również projektami międzynarodowymi.

Badania prowadzone przez grupę prof. Szeląg doprowadziły do opracowania i wdrożenia na polski rynek innowacyjnego programu terapeutycznego „Dr Neuronowski®”, adresowanego usprawnianiu poznawczemu dzieci i dorosłych.

Więcej informacji:
www.pracownia-neuropsychologii.nencki.gov.pl
www.elzbietaszelag.pl