Prelegenci

Prof. dr hab. Bożena Kamińska

Kierownik Pracowni, Instytut Nenckeigo PAN; Dyrektor Studium Medycyny Molekularnej WUM

Prof. dr hab. Bożena Kamińska jest od 2009 r. Dyrektorem Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W grudniu 2016  została wybrana na członka korespondencyjnego PAN. Zajmuje się mechanizmami molekularnymi oddziaływań między nowotworem a mikrośrodowiskiem, strukturą genomu, regulacją ekspresji genów i epigenetyką guzów mózgu. Kieruje Pracownią Neurobiologii Molekularnej i Pracownią Sekwencjonowania Nowej Generacji, w której realizuje projekty badawcze oraz zlecenia komercyjne dotyczące sekwencjonowania wielkoprzepustowego w poszukiwaniu zaburzeń genetycznych leżących u podłoża nowotworów i chorób neurodegeneracyjnych.

Ukończyła w 1985 r. studia na Uniwersytecie Warszawskim w dziedzinie embriologia. W 1991 r. została doktorem nauk biologicznych w Instytutucie Biologii Doświadczalnej PAN; w 1996 r. doktorem habilitowanym, a w 2013 r. uzyskaal tytul profesora. Odbyła długoterminowe staże naukowe: na University of Catania, Catania, Włochy; staż podoktorski na McGill University, Montreal, Kanada, staż naukowy w Brain Research Institute, UCLA, Los Angeles, USA. Wypromowała 25 doktorantów. Była organizatorem sieci naukowej zajmującej się badaniami  molekularnymi nad rakiem oraz w latach 2004-008 była polskim koordynatorem polsko-francuskiej grupy badawczej CANCER GDRE i jest aktywnym moderatorem współpracy polsko-francuskiej w tym zakresie.

Jest laureatką licznych grantów, w tym MISTRZ FNP,  TEAM TEACH CORE FNP, MAESTRO NCN. Jest laureatką Nagrody Prezesa Rady Ministrów za najlepszą habilitację przed 35 r. życia.

Opublikowała 117 prac indeksowanych w PUBMED; cytowanych >3850 razy; Hirsch index=36.