Prelegenci

Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło

Prorektor Ds. Nauki I Transferu Technologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Przebieg pracy zawodowej

Prof. dr hab. n. farm. Jadwiga Turło w roku 1980 ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskując dyplom magistra farmacji z wyróżnieniem. Pracę magisterską dotyczącą syntezy nowych związków o spodziewanym działaniu farmakologicznym wykonała w Zakładzie Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego. W latach 1980-1982 była słuchaczem studiów doktoranckich w Zakładzie Chemii Ogólnej Instytutu Nauki o Leku Akademii Medycznej w Warszawie. W roku 1982 została zatrudniona na stanowisku asystenta, następnie starszego asystenta w tym samym Zakładzie. Po uzyskaniu w roku 1987 dyplomu doktora nauk farmaceutycznych, w latach 1988-1998, była zatrudniona na stanowisku adiunkta w Zakładzie Chemii Ogólnej Instytutu Nauki o Leku Akademii Medycznej w Warszawie (od 1994 roku nazwa Zakładu została zmieniona na Katedra i Zakład Chemii Medycznej). W roku 1999 podjęła pracę na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Technologii Środków Leczniczych Akademii Medycznej w Warszawie (aktualnie Katedrze i Zakładzie Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego). W roku 2011 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych, a rok później objęła stanowisko Kierownika Katedry Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Nominację profesorską otrzymała 12 września 2016 roku.

Kwalifikacje naukowe

Stopień magistra farmacji – 1980, stopień doktora nauk farmaceutycznych – 1987, stopień doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych – 2011, tytuł naukowy profesora – 2016.

Główne zainteresowania naukowe

Główne kierunki prowadzonych aktualnie badań naukowych prof. dr hab. J. Turło dotyczą równolegle dwóch dziedzin:
• chemii medycznej, a w zakresie tej dziedziny poszukiwania nowych związków o spodziewanym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy: anksjolitycznym, antydepresyjnym oraz przeciwdrgawkowym
• biotechnologii farmaceutycznej, a dokładnie biosyntezy makromolekuł o działaniu immunomodulacyjnym oraz optymalizacji procesów biotechnologicznych

Poza głównymi tematami badawczymi, w ramach współpracy z innymi jednostkami naukowymi, prof. dr hab. J. Turło prowadzi również badania dotyczące uwalniania toksycznych monomerów z polimerów stomatologicznych oraz badania nad kulturami mycelialnymi grzybów wyższych.

Staże zagraniczne

1979 i 1980 – pięciomiesięczny staż w laboratorium kontrolno-badawczym Związku Aptekarzy Niemieckich, Zentrallaboratorium Deutscher Apotheker, Eschborn / Frankfurt am Main, Niemcy.

Projekty naukowo-badawcze

Prof. Jadwiga Turło jest lub była między innymi:
• kierownikiem 2 grantów Narodowego Centrum Nauki z dziedziny biotechnologii farmaceutycznej:

– Opracowanie nowej, oryginalnej metody biosyntezy makrolidowego immunosupresora Tacrolimus w wyniku wgłębnej hodowli szczepu Streptomyces tsukubaensis (2009-2012)
oraz grantu obecnie realizowanego przez konsorcjum naukowe Warszawski Uniwersytet Medyczny (lider) – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN

– Selenowane polisacharydy – badania nad biosyntezą i zależnością pomiędzy strukturą a aktywnością immunologiczną

• uczestnikiem sieci naukowej European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research (COST), Action FA0907: Yeast Flavour Production – New Biocatalysts and Novel Molecular Mechanisms (Acronym: BIOFLAVOUR)

• głównym wykonawcą lub wykonawcą jednego grantu zamawianego sieciowego, dwóch grantów KBN oraz jednego MNiSW

• kierownikiem 3 projektów finansowanych ze środków WUM

Kierowana przez prof. dr hab. J. Turło Katedra współpracuje na podstawie umowy z Anticonvulsant Screening Program (ASP), programem rządowym USA zainicjowanym przez National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). Celem badań jest poszukiwanie innowacyjnego leku przeciwpadaczkowego.

Opieka naukowa i kształcenie młodej kadry

Prof. Jadwiga Turło była promotorem w dwóch zakończonych przewodach doktorskich, jest nim w dwóch otwartych przewodach doktorskich oraz jest opiekunem naukowym trzech doktorantów. Była opiekunem naukowym dwóch stypendystów STMS i FEMS oraz bezpośrednim opiekunem 44 i promotorem 43 prac magisterskich.
Była również opiekunem w zakończonym przewodzie habilitacyjnym.

Podsumowanie dorobku naukowego

Prof. Jadwiga Turło jest autorką i współautorką 63 publikacji naukowych i przeglądowych. Sumaryczny Impact Factor publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports (35 publikacji) wynosi ponad 70. Jest też autorką 6 rozdziałów w monografiach, w języku polskim i angielskim. Do całości dorobku należy zaliczyć czynny udział w ponad 100 konferencjach naukowych, z czego ponad połowa, to konferencje międzynarodowe. Jest współautorem 5 popularnonaukowych publikacji książkowych.

Dorobek technologiczny i współpraca z sektorem gospodarczym

Prof. Jadwiga Turło jest współautorką patentu „Sposób wytwarzania tacrolimusu” i trzech zgłoszeń patentowych z dziedziny biotechnologii farmaceutycznej oraz syntezy związków o spodziewanej aktywności farmakologicznej.

Kierowana przez prof. dr hab. J. Turło Katedra Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej współpracuje z kilkoma firmami farmaceutycznymi – polskimi i zagranicznymi

– w zakresie zarówno naukowo-dydaktycznym, jak i praktycznym (wspólne projekty, wspólne laboratorium badawcze na terenie Katedry). Współpraca prowadzona jest na podstawie umów o współpracy, podpisane są umowy o poufności.

Działalność ekspercka i recenzencka

– Od 2011 – członek Komisji do spraw produktów z pogranicza przy Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
– Recenzent Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
– Recenzent grantów „Diamentowy Grant” w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
– Recenzent czasopism wydawnictw Elsevier, Springer, Wiley, Omics Group i innych
– Recenzent 5 rozpraw doktorskich, członek komisji habilitacyjnej

Członkostwo towarzystw naukowych

– Członek – założyciel European Mycological Association
– Członek Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN
– Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
– Członek Ogólnopolskiej Sekcji Chemii Medycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
– Członek Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej
– Członek Polskiego Towarzystwa Mykologicznego

Aktualna działalność dydaktyczna w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

– Wykłady i seminaria z przedmiotu Biotechnologia farmaceutyczna
– Wykłady z przedmiotu Elementy inżynierii procesowej
– Seminaria z przedmiotu Synteza i technologia leków
– Wykłady i seminaria z przedmiotu Przemysłowa technologia leków
– Wykłady i seminaria z przedmiotu Synteza i technologia substancji pomocniczych w kosmetologii
– Wykłady fakultatywne dla słuchaczy studiów doktoranckich

Działalność organizacyjna w latach 2012-2016:

– Pełnomocnik Dziekana Wydziału Farmaceutycznego ds. organizacji nauczania w języku angielskim (English Pharmacy Division)
– Przewodnicząca Rady Programowej Analiza, Synteza i Technologia Leków
– Przewodnicząca Rady Programowej Fakultatywnych Bloków Programowych
– Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów
– Członek Wydziałowej Komisji Jakości Kształcenia
– Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej na studia anglojęzyczne na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
– Członek Zespołu ds. Współpracy z Przemysłem
– Członek Zespołu roboczego ds. ankiety ERASMUS

W poprzednich latach:

– Członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
– Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Warszawie
– Organizator nauczania studentów anglojęzycznych w Zakładzie Chemii Medycznej, kierownik ćwiczeń

Nagrody i wyróżnienia

– 15 nagród naukowych I, II i III-go stopnia JM Rektora WUM
– 3 nagrody dydaktyczne I-go stopnia JM Rektora WUM
– Nagroda przyznana przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego na wniosek Jury Nagród Naukowych w kategorii prac o tematyce szczególnie ważnej dla nauk farmaceutycznych za pracę habilitacyjną „Kultury mycelialne Lentinula edodes (Berk.) Pegler. Optymalizacja biosyntezy biologicznie czynnych produktów, akumulacja biopierwiastków, perspektywy aplikacyjne”
– Złoty Krzyż Zasługi.