Aktualności

Pogram Infrastart

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Członkowie Konsorcjum Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii CePT uczestniczący w Programie INFRASTART w terminie do końca stycznia 2023 roku złożyli Raport Finansowy za rok 2022, którego raportowana kwota jest o około 90 %  wyższa niż kwota raportowana za rok 2021, co jest uznawane jako wskaźnik istotnego postępu we współpracy Jednostek CePT z otoczeniem gospodarczym oraz w zakresie międzynarodowych projektów sfery B+R.

Ponadto uczestniczy Programu Infrastart złożyli Raport z wykonania wskaźników, którego wyniki również potwierdzają  intensywność współpracy z otoczeniem gospodarczym. Wyniki w tym zakresie prezentuje poniższe zestawienie.

Nazwa wskaźnikaJednostka miaryWartość narastająco od początku realizacji projektu Infrastart
Liczba podmiotów zewnętrznych korzystających ze wspartej infrastruktury B+RSzt.1 558
Liczba wspólnych projektów realizowanych z podmiotami zewnętrznymi na wspartej infrastrukturze B+RSzt.553
Liczba zagranicznych podmiotów zewnętrznych realizujących badania z wykorzystaniem wspartej infrastruktury B+RSzt.131
Liczba wspólnych projektów realizowanych z zagranicznymi podmiotami zewnętrznymi na wspartej infrastrukturze B+RSzt.95