Potencjał naukowy

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

W ramach projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii” (CePT) Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (MIBMiK) utworzył Centrum Analizy Funkcji i Struktury Białek

Wielodyscyplinarny zespół specjalistów Centrum prowadzi badania w następujących obszarach:

 • badania strukturalne enzymów zaangażowanych w metabolizm kwasów nukleinowych (np. nukleazy, restryktazy, odwrotne transkryptazy). Ich głównym celem jest rozwiązanie struktur kompleksów tych enzymów z ich substratami, 
 • poszukiwania nowych inhibitorów RNazy H z HIV przy pomocy ko-krystalizacji,
 • obrazowanie kompleksów białkowych w chorobach neurodegeneracyjnych w celu opracowania nowych testów diagnostycznych,
 • obrazowanie kompleksów białkowych w chorobach nowotworowych w celu opracowania nowych podejść terapeutycznych.

W ramach Centrum utworzonych zostało 6 stanowisk badawczych:

 1. Stanowisko badawcze do otrzymywania i rentgenowskiej analizy kryształów białek składające się z
  m.in. z dyfraktometru rentgenowskiego najnowszej generacji, który pozwala na rejestrację obrazów dyfrakcyjnych promieniowania Roentgena z kryształów makromolekuł. Na podstawie takich danych możliwe jest precyzyjne określenie struktury przestrzennej np. białek.
 2. Stanowisko badawcze do analizy modyfikacji białek i RNA metodą spektrometrii masowej wyposażone w spektrometr masowy do analizy modyfikacji białek i RNA.
 3. Stanowisko badawcze do analizy białek wyposażone w zestaw do wizualizacji obejmujący skaner laserowy i system do dokumentacji cyfrowej obrazów fluorescencyjnych. Stanowisko to umożliwia dokumentację i ilościową analizę wyników uzyskiwanych z użyciem wielu technik biologii molekularnej i biochemii białek.
 4. Stanowisko badawcze do oznaczania ilościowego poziomu ekspresji genów i białek zostało stworzone do oznaczania ilościowego poziomu ekspresji genów i białek w oparciu o detekcję fluorescencji.
 5. Stanowisko badawcze do analizy białek metodami fizykochemicznymi zawierające takie urządzenia jak: spektrofotometr, fluorymetr płytkowy, szybkoobrotowe wirówki oraz wirówka analityczna, która jest pierwszym tego typu urządzeniem dostępnym w Polsce, pozwalająca na precyzyjne wyznaczenie takich parametrów makrocząsteczek, głównie białek, jak: masa cząsteczkowa, stężenie, współczynnik sedymentacji, stałe powinowactwa i dysocjacji oraz ocena stanu oligomeryzacji, stechiometria, jednorodność próbki, kształt cząsteczki itp.
 6. Stanowisko hodowli zwierząt laboratoryjnych wyposażone w sprzęt pozwalający na hodowlę gryzoni modyfikowanych farmakologicznie lub genetycznie w sterylnych warunkach.