Potencjał naukowy

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M Mossakowskiego PAN

Informacje o Konsorcjancie

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN (IMDiK PAN) to największy Instytut Wydziału Nauk Medycznych PAN i jedyny instytut Polskiej Akademii Nauk prowadzący badania, zarówno w dziedzinie biologii medycznej, jak i medycyny klinicznej.
IMDIK PAN należy do członków Konsorcjum Naukowego Biocentrum Ochota. Jest także członkiem Centrum Zaawansowanych Technologii w zakresie Biomedycyny, Biotechnologii i Informatyki Stosowanej (CZT BIM), a także współtworzy szereg sieci naukowych. O doświadczeniu Instytutu świadczy m.in. realizacja projektu „Normolife”, w ramach którego utworzono konsorcjum składające się z 11 podmiotów z Niemiec, Włoch, Belgii, Węgier, Grecji i Polski – były to, zarówno jednostki naukowe, jak i przedsiębiorstwa.

Naukowcy IMDiK zajmują się badaniami podstawowymi i klinicznymi w zakresie: fizjologii, neurobiologii, neuroimmunologii, neurochemii, neuropatologii, neurologii, neurochirurgii, transplantologii eksperymentalnej, nefrologii, genetyki, epigenetyki, farmakologii, chemii medycznej oraz biologii komórki na poziomie ultrastrukturalnym: immunocytochemicznym i histochemicznym. Powołane w Instytucie w 2004 roku Zintegrowane Centrum Doskonałości Chemii Medycznej Neuropeptydów koordynuje wielokierunkowe badania nad neuropeptydami zmierzające do opracowania leków nowej generacji.

W ramach IMDiK działa Centrum Medycyny Doświadczalnej – ośrodek badawczo-rozwojowy, w skład którego wchodzą cztery laboratoria środowiskowe:

 • Laboratorium Badań Toksykologicznych (LBT)
 • Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt (LRM)
 • Laboratorium Syntez Chemicznych (LSCH)
 • Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych (LHZ)

IMDiK PAN posiada Zwierzętarnię, która prowadzi własną hodowlę małych gryzoni w standardzie SPF oraz świadczy usługi immunizacyjne i prowadzi zlecone badania z użyciem zwierząt. Współpracuje z belgijską firmą reMYND w zakresie hodowli i wykorzystania mysich modeli chorób Alzheimera i Parkinsona. Zwierzętarnia ma własną pracownię diagnostyki molekularnej zwierząt modyfikowanych genetycznie i pracownię behawioralną do badań nad pamięcią.

IMDiK PAN, wraz ze Stowarzyszeniem Neuropatologów Polskich wydaje czasopismo “Folia Neuropathologica.” (http://www.termedia.pl/Journal/-20). Czasopismo jest indeksowane przez Instytut Filadelfijski.

Obszary badawcze

Wyjątkowość prac prowadzonych w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im M. Mossakowskiego PAN, wynika z unikatowej struktury jego zakładów łączących badania podstawowe z praktyką kliniczną. Tematyka badawcza koncentruje się wokół kluczowych problemów medycyny doświadczalnej rozwiązywanych na poziomie podstawowych funkcji organizmu oraz zjawisk patologicznych. Aczkolwiek wiele programów badawczych koncentruje się na problemach klinicznych, wiele podejmowanych zagadnień wykracza poza praktykę lekarską i realizowana jest przy zastosowaniu rozmaitych modeli doświadczalnych.

Priorytety badawcze Instytutu obejmują następujące kierunki badawcze:

 • Analiza kliniczno-morfologiczna i badania doświadczalne patologii układu nerwowego – badanie czynników ryzyka i mechanizmów uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego w wybranych procesach patologicznych prowadzących do uszkodzenia neuronów i możliwości farmakologicznej neuro- i waskuloprotekcji
 • Analiza kliniczno-morfologiczna i badania doświadczalne patologii tkanek i narządów obwodowych
 • Badania translacyjne – eksperymentalna terapia uszkodzeń OUN z zastosowaniem ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych ze szpiku kostnego i tkanki tłuszczowej oraz progenitorów glejowych
 • Zastosowanie modelowania wieloskalowego, bioinformatyki oraz technologii informatycznych  w medycynie

Realizowane projekty badawcze:

 • Badania przedkliniczne i kliniczne kandydata na innowacyjny lek w terapii astmy i nieswoistych chorób zapalnych jelit  (nr projektu: POIR.01.01.01-00-0168/15)
 • Opracowanie kandydata na lek „first-in-class” w terapii idiopatycznego włóknienia płuc w oparciu o substancje czynne blokujące chitotriozydazę (POIR.01.01.01-00-0551/15)
 • Synteza peptydów oddziałujących z receptorami opioidowymi, peptydami
  cytostatycznymi oraz cytotoksycznymi; badania nad hydrolizatami białkowymi mogącymi znaleźć zastosowanie w terapii chorób neurodegeneracyjnych; prace nad preparatami o potencjale regenerującym uszkodzone tkanki
 • Opracowywanie nowych terapii zaburzeń psychotycznych oraz w chorobie Huntingtona, ze szczególnym uwzględnieniem deficytów poznawczych (nowe leki przeciwpsychotyczne)
 • Badania przebiegu pozasiatkówkowej neurodegeneracji w modelu spontanicznej jaskry (myszy DBA/2J) – przeżyciowe badania metodami MRI (markery degeneracji w przebiegu jaskry)
 • Identyfikacja nowych markerów komórek macierzystych raka jasnokomórkowego nerki (badania w modelu mysim przy użyciu technik obrazowania molekularnego)

Współpraca z biznesem

Oferta Centrum Medycyny Doświadczalnej IMDiK skierowana jest zarówno do ośrodków naukowych, w ramach współpracy naukowej i wspólnej realizacji projektów badawczo- rozwojowych, jak i przedsiębiorstw i konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek badawczych, w szczególności z sektora biomedycznego, farmaceutycznego, chemicznego, kosmetycznego czy spożywczego.

Usługi badawcze

 • Synteza i oczyszczanie produktów w oparciu o standardy GLP, opracowywanie dokumentacji, dostosowanie procesu do wymagań
 • Przeprowadzanie testów cytotoksyczności w warunkach in vitro na hodowlanych komórkach ludzkich lub zwierzęcych, ocena histopatologiczna materiału pobranego od zwierząt
 • Zaawansowane badania obrazowe i spektroskopowe mózgu w szczurzych i mysich modelach chorób układu nerwowego z zachowaniem podwyższonego standardu higienicznego
 • Hodowla zwierząt zmodyfikowanych genetycznie i utrzymanie zwierząt w eksperymencie, w tym hodowla i utrzymanie myszy i szczurów w reżimie SPF
 • Wykonywanie badań w wysokim standardzie higienicznym, w tym badania zwierząt o obniżonej odporności oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych w warunkach aseptycznych np. w zakresie modeli ksenograftów ludzkich linii nowotworowych do zwierząt pozbawionych układu odpornościowego.

Stosowane modele współpracy:

 • tworzenie konsorcjów na potrzeby realizacji projektów badawczych
 • realizacje prac naukowych
 • konsultacje naukowe: opracowywanie protokołów badawczych oraz procedur technologicznych i analitycznych
 • dostosowywanie procesów i ich dokumentacji do wymagań systemów jakości
 • dostarczanie substancji czynnych do badań przedklinicznych
 • realizacja prac na potrzeby badań przedklinicznych

Przykładowe projekty zrealizowane z partnerem biznesowym

 • Współpraca z innowacyjną firmą biotechnologiczną OncoAredni Therapeutics
 • Zawiązanie konsorcjum z Celon Pharma oraz WIM – badanie nad zaburzeniami psychotycznymi oraz w chorobie Huntingtona

Ponadto, współpraca z przedsiębiorstwami w zakresie:

 • Prac nad syntezą peptydów oddziałujących z receptorami opiodowymi, peptydami cytostatycznymi oraz cytotoksycznymi
 • Badań nad hydrolizatami białkowymi – zastosowanie w terapii chorób
  neurodegeneracyjnych
 • Prac nad preparatami o potencjale regenerującym uszkodzone tkanki

Ośrodkiem wsparcia procesu komercjalizacji badań prowadzonych w IMDiK zajmuje się Centrum Medycyny Doświadczalnej Sp. z o.o. (spółka celowa IMDiK PAN). Pomaga w procesie patentowania, promocji wyników badań, tworzenia spółek córek na wybrane rozwiązania oraz współpracy z inwestorami zewnętrznymi.

Jesteśmy otwarci na nowe projekty, pomysły i współpracę. Zapraszamy do kontaktu.

Publikacje

Środowiskowe Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych

 • Macioła AK, Pietrzak MA, Kosson P, Czarnocki-Cieciura M, Śmietanka K, Minta Z, Kopera E. “The Length of N-Glycans of Recombinant H5N1 Hemagglutinin Influences the Oligomerization and Immunogenicity of Vaccine Antigen.” Front Immunol. 2017 Apr 20;8:444.
 • Dyniewicz J, Lipiński PF, Kosson P, Leśniak A, Bochyńska-Czyż M, Muchowska A, Tourwé D, Ballet S, Misicka A, Lipkowski AW. “Hydrazone Linker as a Useful Tool for Preparing Chimeric Peptide/Nonpeptide Bifunctional Compounds.” ACS Med Chem Lett. 2016 Nov 1;8(1):73-77.
 • Stachyra A, Redkiewicz P, Kosson P, Protasiuk A, Góra-Sochacka A, Kudla G, Sirko A. “Codon optimization of antigen coding sequences improves the immune potential of DNA vaccines against avian influenza virus H5N1 in mice and chickens.” 2016 Virology Journal 13:143
 • Kopera E, Dwornyk A, Kosson P, Florys K, Sączyńska V, Dębski J, Cecuda-Adamczewska V, Szewczyk B, Zagórski-Ostoja W, Grzelak K. “Expression, purification and characterization of glycosylated influenza H5N1 hemagglutinin produced in Pichia pastoris.” Acta Biochim Polonica 2014;61(3):597-602.

Środowiskowe Laboratorium Badań Toksykologicznych

 • Niescioruk A, Nieciecka D, Puszko AK, Królikowska A, Kosson P, Perret GY, Krysinski P, Misicka A. “Physicochemical properties and in vitro cytotoxicity of iron oxide-based nanoparticles modified with antiangiogenic and antitumor peptide A7RJ” Nanopart Res. 2017;19(5):160.
 • Konop M, Sulejczak D, Czuwara J, Kosson P, Misicka A, Lipkowski AW, Rudnicka L. “The role of allogenic keratin-derived dressing in wound healing in a mouse model.” Wound Repair Regen. 2017 Jan;25(1):62-74.
 • Grabowska K, Puszko AK, Lipiński PF, Laskowska AK, Wileńska B, Witkowska E, Perret GY, Misicka A. “Structure-activity relationship study of a small cyclic peptide H-c[Lys- Pro-Glu]- Arg-OH: a potent inhibitor of Vascular Endothelial Growth Factor interaction with Neuropilin-1.” Bioorg Med Chem. 2017 Jan 15;25(2):597-602.
 • Grabowska K, Puszko AK, Lipiński PF, Laskowska AK, Wileńska B, Witkowska E, Misicka A. “Design, synthesis and in vitro biological evaluation of a small cyclic peptide as inhibitor of vascular endothelial growth factor binding to neuropilin-1.” Bioorg Med Chem Lett. 2016 Jun 15;26(12):2843-6

Laboratorium Rezonansu Magnetycznego Małych Zwierząt

 • Setkowicz Z, Gaździńska A, Osoba JJ, Karwowska K, Majka P, Orzeł J, Kossowski B, Bogorodzki P, Janeczko K, Wyleżoł M, Gazdzinski SP. “Does Long-Term High Fat Diet Always Lead to Smaller Hippocampi Volumes, Metabolite Concentrations, and Worse Learning and Memory? A Magnetic Resonance and Behavioral Study in Wistar Rats.” PLoS One. 2015 Oct 8;10(10):e0139987. doi: 10.1371/journal.pone.0139987. eCollection 2015.
 • Brodaczewska K, Szczylik C, Fiedorowicz M, Porta, C, Czarnecka AM. 2016. “Choosing the right cell line for renal cell cancer research.” Molecular Cancer 15:83; DOI 10.1186/s12943-016- 0565-8
 • Grygorowicz T, Wełniak-Kamińska M, Strużyńska L. 2016. “Early P2X7R-related astrogliosis in autoimmune encephalomyelitis.” Mol Cell Neurosci. 74:1-9. doi: 10.1016/j.mcn.2016.02.003
 • Swiatkiewicz, M., Fiedorowicz, M., Orzel, J., Welniak-Kaminska, M., Bogorodzki, P., Langfort, J., Grieb, P., 2017. “Increases in Brain 1H-MR Glutamine and Glutamate Signals Following Acute Exhaustive Endurance Exercise in the Rat.” Frontiers in physiology 8, 19.
 • Popek, M., Bobula, B., Sowa, J., Hess, G., Polowy, R., Filipkowski, R.K., Frontczak-Baniewicz, M., Zablocka, B., Albrecht, J., Zielinska, M., 2017 “Cortical Synaptic Transmission and Plasticity in Acute Liver Failure Are Decreased by Presynaptic Events.” Molecular neurobiology.
 • Strzemecki, D., Guzowska, M., Grieb, P., 2017 “Survival rates of homozygotic Tp53 knockout rats as a tool for preclinical assessment of cancer prevention and treatment.” Cellular & molecular biology letters 22, 9.

Materiały informacyjne: