Potencjał naukowy

Uniwersytet Warszawski

UNIWERSYTET WARSZAWSKI
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Informacje o Konsorcjancie

Uniwersytet Warszawski to nie tylko największa polska uczelnia, lecz także najlepszy w kraju ośrodek naukowy. Oprócz 21 wydziałów działa tu 30 centrów naukowo-dydaktycznych, pracuje w nich 3,7 tys. badaczy, a na studiach doktoranckich kształci się 3,2 tys. osób. Uczelnia należy do 100 globalnych sieci naukowych oraz licznych konsorcjów powołanych do realizacji konkretnych projektów badawczych. W wielu dziedzinach, uniwersyteckie zespoły zdobyły ugruntowaną pozycję w świecie nauki i uczestniczą w międzynarodowych konsorcjach projektowych oraz przedsięwzięciach naukowych, m.in.: Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN), Graphene Flagship, projekty astronomiczne (H.E.S.S., CTA, LIGO/VIRGO, Planck, Gaia, Araucaria), FoodConnects – Wspólnota Wiedzy i Innowacji (KIC) Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Naukowcy tworzący CePT UW aktywnie włączają się w badania podstawowe i aplikacyjne prace badawcze. Prowadzą projekty w interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołach, współpracując z wiodącymi ośrodkami: Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire du Contrôle de la Prolifération – CNRS (Francja), NASA (USA), Karolinska Institutet (Szwecja), QIMR Berghofer Medical Research Institute (Australia), Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (Francja). W latach 2013-2016 zespół CePT UW pracował nad 148 projektami w obszarach: chemii, genetyki, biotechnologii, diagnostyki medycznej, nanotechnologii, technik laserowych i inżynierii materiałowej. Równolegle prowadzone są prace o charakterze aplikacyjnym, w ramach których komercjalizowane są projekty aparatury do diagnostyki medycznej, nowych źródeł energii do zasilania urządzeń medycznych, leków do terapii celowanych oraz metod obrazowania w badaniach przedklinicznych.

W ostatniej dekadzie, dzięki środkom z funduszy unijnych, przedstawiciele nauk ścisłych i przyrodniczych zyskali doskonale wyposażone laboratoria umożliwiające prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie. Blisko 1/3 budżetu uczelni, wynoszącego 1,4 miliarda zł, stanowią środki pozyskane na działalność naukową. Ich źródłem są granty przyznawane w konkursach krajowych oraz europejskich. Pracownicy Uniwersytetu, od początku istnienia Narodowego Centrum Nauki, otrzymali 1,4 tys. dotacji na kwotę ponad pół miliarda zł.
Zdobyli także 12 z 25 dotacji przyznanych polskim instytucjom w najbardziej prestiżowych europejskich konkursach badawczych – Europejskiej Rady ds. Badań (ERC). O stałym rozwoju naukowym uczelni świadczą wyniki zestawienia wschodzących gwiazd nauki Nature Index 2016 Rising Stars. W zestawieniu dla Europy Południowej i Wschodniej UW zajął 3. miejsce, w rankingu ogólnoświatowym – 96. miejsce.

Współpraca z biznesem

Z uwagi na interdyscyplinarny profil działalności, oferta badawcza Uniwersytetu Warszawskiego jest skierowana do wszystkich podmiotów zainteresowanych zastosowaniem nowoczesnych  technologii w naukach biomedycznych.

Laboratoria CePT na Uniwersytecie Warszawskim, zgrupowane w 3 centrach badawczych, realizują prace w następujących obszarach tematycznych:

 • Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym integruje prace badawcze grup zajmujących się tematyką dotyczącą nowych metod i technologii, mogących mieć zastosowanie w diagnostyce i prewencji chorób cywilizacyjnych. Badania obejmują chemię białek i poszukiwanie molekularnych podstaw procesów chorobowych, wytwarzanie i charakterystykę nowych materiałów funkcjonalnych, syntezę i badanie materiałów nanopółprzewodnikowych, kompozytowych i nanostruktur węglowych oraz zaawansowane technologie analizy chemicznej i strukturalnej.
 • Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych  specjalizuje się w optymalizacji i udostępnianiu aplikacji na systemach obliczeniowych, prowadzeniu obliczeń wielkoskalowych, pracy nad nowymi wydajnymi modelami obliczeń równoległych na systemach HPC (High Performance Computing) oraz wsparciem w zakresie technik analizy wizualnej oraz przetwarzania ogromnych zbiorów danych biomedycznych.
 • Pracownia 11 C i 15 O jest laboratorium radiofarmaceutycznym, wytwarzającym substancje znakowane izotopowo, wykorzystywane w technikach obrazowania molekularnego o tworzenia nowych metod diagnostycznych w leczeniu chorób cywilizacyjnych (onkologia, neurologia, kardiologia), badaniu procesów fizjologicznych i mechanizmów molekularnych zmian chorobowych oraz w badaniach przedklinicznych i klinicznych nowych leków.

Usługi badawcze:

 • zaawansowane usługi analityczne (FTIR, HPLC-MS, XPS, ICP-MS, MALDI-MS- TOF)
 • obrazowanie powierzchni i warstw (STM, C-AFM, AC-AFM, CFM) – możliwość pracy ze zmodyfikowanymi sondami
 • systemy wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrami mas do badań proteomicznych
 • zestaw do fotolitografii, system osadzania cienkich filmów (napylarka termiczna oraz plazmowa), system trawienia plazmą tlenową, system trawienia reaktywnymi jonami
 • dostarczanie standardowych i innowacyjnych radiofarmaceutyków PET
 • opracowywanie metod syntezy i wytwarzanie krótkich serii radiofarmaceutyków do badań według zamówienia
 • obrazowanie PET/CT/SPECT małych zwierząt wraz z infrastrukturą do pracy ze zwierzętami (m.in. system indywidualnie wentylowanych klatek (IVC), zestawy anestezjologiczne, system monitorowania parametrów życiowych badanych obiektów, komory laminarne itp.)
 • udostępnianie wysokiej klasy systemu obliczeń masywnie równoległych
 • udostępnianie systemu zasobów pamięci dyskowej
 • wsparcie merytoryczne związane z tworzeniem oraz optymalizacją oprogramowania i uruchamianiem wielkoskalowych obliczeń

Stosowane modele współpracy:

 • sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych
 • udzielenie licencji na wyniki prac badawczych i rozwojowych
 • wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki
 • utworzenie konsorcjum
 • usługa naukowa (wykonanie na zlecenie badań, prac B+R)
 • konsultacje naukowe

Przykładowe projekty zrealizowane z partnerem biznesowym

1. Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym – prace nad nowymi źródłami energii (wysokoenergetyczny akumulator z masą czynną osadzoną na porowatym węglu szklistym). W wyniku prowadzonych prac, dokonano także zgłoszenia patentowego dla: “Cykliczne peptydomimetyki o aktywnośći antyangiogennej, sposób ich otrzymywania, kompozycja farmaceutyczna i zastosowanie” polskie zgłoszenie patentowe nr 23692/15. Uzyskano także patent dla: „Novel peptidomimetics with antiangiogenic activity” międzynarodowy patent, WO 2015/026251, PCT/PL2014/050051.

2. Centrum Wielkoskalowego Modelowania i Przetwarzania Danych Biomedycznych – prace badawczo-rozwojowych, szczególnie związane z:

 • nowatorskimi metodami inżynierii tkankowej wspomagającymi gojenie i regenerację ścięgien i więzadeł
 • nowatorską metodą czynnościowej oceny zwężenia w tętnicy wieńcowej za pomocą modelowania przepływów in silico, na podstawie obrazu badania wielorzędowej tomografii komputerowej
 • integracją wielomodalnych informacji dynamicznych, obrazowych i funkcjonalnych w diagnostyce i planowaniu terapii kończyny dolnej

3. Pracownia 11 C i 15 O – prace badawczo-rozwojowe związane z:

 • obrazowaniem niedotlenienia u małych zwierząt z 18 F-fluoromizonidazolem
 • syntezą 11 C-metioniny poprzez jodowanie w fazie gazowej przy użyciu modułu syntezy Synthra MeIPlus.
 • produkcją radioizotopów medycznych do diagnostyki PET.

Projekty, do których poszukiwany jest partner biznesowy
Zaplecze aparaturowe pozwala na zaoferowanie wysokospecjalistycznych usług dla podmiotów komercyjnych z zakresu farmacji, nowych technologii, materiałoznawstwa i ochrony środowiska.

Jesteśmy otwarci na nowe projekty, pomysły i współpracę. Zapraszamy do kontaktu.

Publikacje

Materiały informacyjne: