Potencjał naukowy

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Informacje o Konsorcjancie

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN) prowadzi wysokiej jakości teoretyczne i eksperymentalne badania naukowe o charakterze podstawowym, i stosowanym w obszarach znajdujących się w centrum światowej nauki oraz technologii. Ich realizacja odbywa się w ramach szerokiej współpracy z renomowanymi ośrodkami naukowo- badawczymi i przemysłowymi w Polsce i na świecie. IPPT PAN jest uznanym na świecie ośrodkiem, w którym prowadzone są zaawansowane badania związane z materiałami wielofunkcyjnymi, materiałami wieloskładnikowymi i wykorzystaniem technologii inteligentnych w naukach inżynierskich.

W Instytucie działa szereg nowoczesnych laboratoriów wyposażonych w wysokiej klasy aparaturę. Połączenie zaawansowanych badań eksperymentalnych prowadzonych na tej aparaturze oraz metod matematycznych z szeroką wiedzą w zakresie informatyki pozwala m.in. na tworzenie symulacji komputerowych umożliwiających analizę bardzo złożonych stanów i procesów zachodzących zarówno w złożonych materiałach, jak i w systemach biologicznych.

W ostatnich latach w Instytucie jest również  intensywnie rozwijana tematyka związana z biomedycyną, w szczególności dotycząca nanomateriałów (inżynierii tkankowej) i nanoprzepływów (transportu leków), bioinformatyki (mechanizmów nowotworów) i zastosowań diagnostyki ultradźwiękowej w medycynie.

Osiągnięcia naukowe Instytutu w obszarze biomedycyny

 • Stworzenie modeli matematycznych ścieżek sygnalizacyjnych związanych z nieswoistą odpowiedzią immunologiczną, nowotworzeniem, autofagią i sygnalizacją indukowaną przez czynniki wzrostu. Badania te prowadzone są we współpracy z partnerami zagranicznymi Rice University, University of Texas Medical Branch, Los Alamos National Laboratory, ETH Zürich. Zbudowano stochastyczny model odpowiedzi komórek na infekcję wirusową i bakteryjną, model sieci regulatorowej białka p53 odpowiedzialnej za proces apoptozy, kaskady sygnałowej MAPK, sieci regulatorowej kontrolującej procesy autofagii i translacji oraz model sygnalizacji wapnia uwzględniający bezpośredni przepływ wapnia pomiędzy siateczką śródplazmatyczną a mitochondriami. Badania te stwarzają nowe możliwości w walce z chorobami nowotworowymi.
 • Nanotechnologie – opracowanie metodą elektroprzędzenia efektywnego stentu zewnętrznego z biodegradowalnych polimerów stosowanego do zabiegów operacyjnych pomostowania tętnic wieńcowych w leczeniu choroby niedokrwiennej serca. Ponadto, opracowano metodę formowania podłoży do hodowli komórek z nowych poliuretanów syntezowanych z użyciem telechelicznego, ataktycznego poli(R,S) -3- hydroxymaślanu (PHB) do zastosowań w inżynierii tkankowej. Badania są wykonywane we współpracy z Akademią Morską w Gdyni oraz z Israel Institute of Technology – Technion w Hajfie.
 • Opracowanie nowej ultradźwiękowej metody obrazowania ilościowego do klasyfikacji zmian nowotworowych i monitorowania efektów chemioterapii oraz oceny kości gąbczastej pod kątem osteoporozy.
 • Zaprojektowanie i zbudowanie pierwszego w Polsce hybrydowego instrumentu będącego połączeniem mikroskopu sił atomowych ze szczypcami optycznymi (AFM/OT) do analizy własności bio- i nano-materiałów.

Wyniki wspomnianych powyżej badań opublikowano w ponad 60 czasopismach o wysokim
Impact Factor.

Strony: 1 2

Współpraca z biznesem

Oferta badawcza IPPT PAN skierowana jest do jednostek naukowo-badawczych, firm/producentów wyrobów i materiałów medycznych oraz farmaceutycznych,
firm/producentów aparatury ultrasonograficznej, firm/instytucji wdrażających nowe metody ultradźwiękowych badań nieniszczących, szpitali, przychodni zdrowia prowadzących wspomaganie diagnostyki nowotworowej i monitoring chemioterapii metodami USG, firm wdrażających nowe metody obrazowania parametrycznego USG.

Usługi badawcze z zakresu Centrum Badań Przedkliniczych i Technologii prowadzone w IPPT PAN obejmują:

 • doskonalenie technik projektowania, wytwarzania i charakteryzacji biomateriałów do zastosowań w biologii i medycynie
 • badania podstawowe i aplikacyjne w dziedzinie nanotechnologii
 • badania naukowe z zakresu procesów i zmian w strukturach tkankowych wywołanych interakcją z biomateriałami
 • badania naukowe z zakresu międzykomórkowej i wewnątrzkomórkowej sygnalizacji w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej
 • badania naukowe z zakresu wykorzystania ultradźwięków w obrazowej diagnostyce medycznej
 • badania właściwości tkanek w różnych stanach np. niedotlenienia, degeneracji i wpływanie na zmianę tych właściwości oraz modelowanie procesów i układów biologicznych, w którym wytwarzane będą głównie podłoża dla wzrostu tkanek
 • opracowanie i wdrożenie do praktyki medycznej innowacyjnych biomateriałów, które mogą być stosowane na implanty oraz produkty inżynierii tkankowej stosowane w celu leczenia uszkodzeń i schorzeń różnych tkanek

Stosowane modele współpracy

 • usługa naukowa (wykonanie na zlecenie badań, prac B+R)
 • konsultacje naukowe
 • sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych
 • udzielenie licencji na wyniki prac badawczych i rozwojowych
 • wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki
 • utworzenie konsorcjum.

IPPT PAN posiada Centrum Komercjalizacji Wyników Prac Badawczych i Transferu Technologii, którego zadaniem jest, między innymi, pomoc pracownikom Instytutu w komercjalizacji wyników prowadzonych przez nich prac badawczych. Pracownicy Centrum posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w transferze technologii ze sfery naukowej do przemysłu.

Instytut utworzył spółkę celową PANWIM Technologie sp. z o.o. w celu wspierania transferu technologii do gospodarki. Spółka ta stanowi pomost pomiędzy sferą badawczą a biznesem.

Jesteśmy otwarci na nowe projekty, pomysły i współpracę. Zapraszamy do kontaktu.

Publikacje

Strony: 1 2

Materiały informacyjne: