Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Instytut Biologii Doświadczalnej PAN (IBD PAN)

 1. Innowacyjna metoda wczesnego wykrywania insulinoopornosci lub stanu przedcukrzycowego w cukrzycy typu 2”.
  Cukrzyca typu 2 rozwija się znacznie wcześniej przed wystąpieniem jej klinicznych objawów. Szacuje się, że obecna diagnostyka cukrzycy typu 2 wykonywana jest prawie 10 lat po wystąpieniu pierwszych zmian, kiedy z reguły jest już za późno na jakiekolwiek leczenie profilaktyczne. Dotychczas nie było dostępnego testu, który pozwalałby na łatwe i niedrogie zdiagnozowanie insulinooporności lub stanu przedcukrzycowego. Obecnie stosowane testy są kosztowne, a zatem nie są wykonywane podczas rutynowych testów medycznych lub wymagają specjalistycznego sprzętu dostępnego tylko w wyspecjalizowanych klinikach. Widoczna jest więc potrzeba rynkowa dla tanich i powszechnie dostępnych testów umożliwiających wczesną diagnostykę cukrzycy typu 2 na samym początku jej rozwoju, umożliwiających wcześniejsze zapobieganie i działania terapeutyczne oraz zminimalizowanie skutków tej choroby. Zaproponowany w niniejszym projekcie „PreT2D Sensor” umożliwi wcześniejsze (ok. 5-10 lat) wykrycie oporności na insulinę w porównaniu z aktualnie stosowanymi metodami. Wynalazek opiera się na naszym nowym, unikalnym pomyśle na diagnostykę stanów odporności na insulinę lub bardzo wczesnych stanów przedcukrzycowych przez określenie stężenia białek Wnt3a i Wnt4 w próbkach krwi, zgłoszonym do ochrony patentowej jako P.411390 (2015) i PCT/IB3026/051087 (2016). Na obecnym etapie prac, narzędzie zostało zwalidowane w badaniach in vitro oraz na osoczu zwierząt w różnych modelach cukrzycy typu 2. Aktualnie poszukujemy partnera biznesowego do walidacji testu u ludzi oraz inwestora do dalszego rozwoju produktu i wprowadzenia go na rynek testów diagnostycznych.
 1. „Nowe koniugaty peptydowe z nośnikiem przekraczającym barierę krew-mózg do zastosowania w leczeniu choroby Alzheimera”.

  Cechą charakterystyczną choroby Alzheimera jest odkładanie się agregatów amyloidu β (Aβ) w mózgu. Podczas procesu agregacji powstają formy Aβ o wysokiej toksyczności dla neuronów, co leży u podstawy mechanizmu neurodegeneracji w tej nieuleczalnej chorobie, a szczególnie jej dziedzicznej postaci. Istotą techniczną niniejszego wynalazku jest procedura oraz końcowy produkt syntezy koniugatów specyficznych peptydów wykazujących zdolność do hamowania agregacji, jak i neurotoksyczności Aβ z nośnikiem zapewniającym transport poprzez barierę-krew mózg. Wynalazek obejmuje ponadto ujawnienie sekwencji aminokwasowej wyżej wspomnianych peptydów zachowujących zdolność hamowania neurotoksyczności Aβ, które mogą znaleźć zastosowanie w terapii choroby Alzheimera. Wynalazek zgłoszony został do ochrony patentowej jako P.417159 (2016) oraz PCT/IB2017/052733 (2017). Przeprowadzone badania in vitro na hodowli komórek nerwowych potwierdziły skuteczność opracowanych koniugatów w hamowaniu neurotoksyczności Aβ. Wspomniane koniugaty wykazują wysoką specyficzność w stosunku do toksycznych form Aβ, przy równoczesnym braku własnej toksyczności i immunogenności. Dzięki swemu składowi koniugaty transportowane są poprzez barierę krew-mózg i charakteryzują się wysoką biostabilnością. Zaletą opracowanego rozwiązanie jest także fakt, że koniugaty te składają się głównie z farmaceutycznie dopuszczonych składników. Aktualnie trwają prace nad pilotażowymi badaniami proof-of-concept na zwierzętach. Poszukiwany jest inwestor zainteresowany udziałem we wspólnym rozwoju nowego kandydata na lek i dalszej komercjalizacji, w tym przeprowadzeniu badań klinicznych. IBD PAN jest także otwarte na rozmowy zmierzające do komercjalizacji wynalazku w modelu licencyjnym.

  Wynalazek powstał w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2013/10/M/NZ4/00311 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 1. „Stworzenie platformy interaktywnych testów diagnostycznych do oceny poziomu sprawności umysłu dzieci, osób dorosłych oraz seniorów”.
  Biorąc pod uwagę aktualne trendy demograficzne oraz zmiany wynikające z reformy szkolnictwa w Polsce, wydaje się zasadnym wdrożenie do praktyki narzędzi diagnostycznych adresowanych osobom od okresu wczesnoszkolnego po okres starości. W Polsce brak takich unikalnych narzędzi, a ocenę sprawności umysłowej dokonuje się za pomocą albo nielicznych istniejących testów tradycyjnych (często mało specyficznych typu papier-ołówek), albo na podstawie obserwacji zachowania klienta/pacjenta. Celem Projektu jest opracowanie nowatorskiego narzędzia – platformy interaktywnych testów do wiarygodnej diagnostyki sprawności w zakresie kompleksowego funkcjonowania umysłu dzieci rozpoczynających edukację szkolną oraz osób dorosłych (kwalifikacja przydatności do zawodu), a także osób w podeszłym wieku. Proponowana unikalny zestaw testów diagnostycznych opracowany zostanie przez zespół wybitnych naukowców posiadających wieloletnie doświadczenie i dobre rozeznanie w tematyce funkcjonowania poznawczego na przestrzeni życia człowieka. Proponowane narzędzie będzie służyć wieloaspektowej ocenie funkcjonowania umysłu, w tym zdolności uczenia się nowych informacji, pamięci roboczej (operacyjnej), różnorodnym aspektom uwagi, funkcjom wykonawczym (zarządczym), a także dynamice czasowej opracowywania informacji stanowiącej neuronalną matrycę, na której zasadzają się wymienione funkcje szczegółowe. Opracowane i wdrożone narzędzia diagnostyczne przyczynią się do zwiększenia skuteczności działań profilaktycznych poprzez umożliwienie wczesnego wykrycia deficytów i zaburzeń w funkcjonowaniu umysłu na przestrzeni kilkudziesięciu lat ontogenezy, tj. od dzieciństwa po późną starość. W obliczu zmian społeczno-gospodarczych, postępującego starzenia się społeczeństwa i powszechności występowania różnorodnych patologii w funkcjonowaniu umysłu, uważamy, że istnieje rosnąca potrzeba rynkowa na przeprowadzanie tego typu testów – szczególnie u dzieci i osób starszych.
  W celu realizacji Projektu poszukujemy Partnera do wspólnego wnioskowania o grant aplikacyjny. Rolą Partnera w Projekcie będzie implementacja narzędzi w środowisku programistycznym (wykonanie software) oraz ich późniejsza komercjalizacja i dystrybucja.
 1. „Test diagnostyczny do wczesnego wykrywania endogennej remielinizacji w przebiegu stwardnienia rozsianego”.
  Celem projektu jest walidacja testu pozwalającego na wczesną diagnostykę zmian zachodzących w obszarach uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu stwardnienia rozsianego opartego o nowy marker pozwalający na monitorowanie wstępnych etapów remielinizacji. Według zgłoszonego do ochrony patentowej wynalazku, interleukina-33 miałaby być stosowana jako biomarker predykcyjny do wykrywania różnicowania oligodendrocytów w przebiegu stwardnienia rozsianego, którego detekcji można byłoby dokonywać bezpośrednio z krwi pacjenta. Wynalazek zgłoszony został do ochrony patentowej jako P.415290 (2015) oraz PCT/IB2015/002333 (2015). Możliwość diagnostyki występowania procesów regeneracyjnych u chorych na początkowym etapie choroby pozwoliłoby na odpowiedni dobór terapii. Kolejnym krokiem w rozwoju testu do wczesnej diagnostyki zmian zachodzących w uszkodzonej tkance jest walidacja tej metody na próbkach krwi pochodzących od pacjentów. Wraz z partnerem dysponującym bazą takich materiałów od pacjentów (ośrodek kliniczny), poszukujemy do projektu partnera biznesowego do przeprowadzenia walidacji tej metody u ludzi i dalszej komercjalizacji produktu. 
 1. Eco-HAB – System do testowania zachowań społecznych u myszy”.
  Wynalazek obejmuje system do testowania spontanicznych interakcji społecznych myszy w grupie, ich aktywności i zachowań w odpowiedzi na bodźce zapachowe. Innowacyjne rozwiązanie pozwala na analizę zachowań poszczególnych osobników w grupie myszy umieszczonych w aparaturze eksperymentalnej o prostej formie, stwarzającej ekologicznie adekwatne warunki. Wynalazek zgłoszony został do ochrony patentowej jako P.414188 (2015) oraz PCT/EP2016/052914 (2016). Produkt objęty prawem ochronnym na znak towarowy. Poszukujemy partnera biznesowego do wprowadzenia produktu na rynek i jego dystrybucji.