Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (IBIB PAN)

  1. Ventil – system do niezależnej wentylacji płuc. Opracowano prototyp urządzania medycznego umożliwiającego niezależną wentylację dwóch płuc. VENTIL – dzielnik objętości mieszanki gazu współpracując z handlowym respiratorem rozszerza jego potencjalne zastosowanie – od konwencjonalnej sztucznej wentylacji płuc u jednego pacjenta do niezależnej wentylacji płuc u dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora lub osobno każdego z płuc jednego pacjenta.
  2. VoiceDiab – głosowy system ekspercki dla pacjentów z cukrzycą leczonych insuliną. Opracowano unikatowy systemu automatycznego obliczania dawki insuliny kompensującej posiłek na podstawie głosowego opisu jego składu i wielkości. Skuteczność systemu przetestowano w badaniach klinicznych z udziałem osób z cukrzycą typu 1 leczonych z wykorzystaniem osobistych pomp insulinowych.
  3. Badanie sprzężenia neuronowo-naczyniowego w trakcie wykonywania zadania ruchowego i jego wyobrażenia przy pomocy techniki NIRS/EEG. Projekt dotyczy badania mechanizmów sprzężenia nerwowo-naczyniowego. Metody obrazowania aktywności mózgu takie jak funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI) i spektroskopia bliskiej podczerwieni (NIRS) są związane z aktywnością neuronów poprzez zmiany metaboliczne i naczyniowe. Obecnie ciągle nie jest jasne w jakim stopniu zmiany te są odbiciem czynności populacji neuronowych. Celem projektu jest znalezienie związku między czasowymi, topograficznymi i spektralnymi cechami czynności mózgu, a odpowiedzią hemodynamiczną tzn. poziomami utlenowanej (HbO) i zredukowanej (HbR) hemoglobiny mierzonymi techniką NIRS, w eksperymencie dotyczącym czynności ruchowej i jej wyobrażenia.
  4. Elektrochemiczna detekcja substancji psychoaktywnych oparta na interkalacji z DNA. Głównym celem projektu jest opracowanie nowej selektywnej elektrochemicznej metody detekcji substancji psychoaktywnych. Planowane jest opracowanie metody detekcji różnych substancji psychoaktywnych, które mogą być oznaczane selektywnie tą metodą, przy użyciu czujników amperometrycznych. W doświadczeniach wykorzystywane są dwie grupy substancji psychoaktywnych: fenotiazyny (np. chlorpromazyna, prometazyna), a także trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (np. imipramina, doksepina, amitryptylina).
  5. Komórki ludzkiego wątrobiaka C3A stale produkujące białka fluorescencyjne. Komórki linii nowotworowej ludzkiego wątrobiaka C3A zmodyfikowano genetycznie tak, by produkowały stale białka fluorescencyjne (fluorescencja zielona lub czerwona). Do tego celu użyto wektorów lentiwirusowych wprowadzających do genomu komórek geny kodujące odpowiednio białko EGFP lub DsRed2. Komórki C3A znakowane markerem fluorescencyjnym mogą posłużyć do wysokoprzepustowego badania cytotoksyczności (hepatotoksyczności) substancji chemicznych, w tym i leków.