Centrum Badań
Przedklinicznych
i Technologii

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN (IPPT PAN)

  1. Elektroprzędzenie dwuskładnikowych nanowłókien – polimer syntetyczny – biopolimer z wykorzystaniem alternatywnych, niedenaturujących i niecytotoksycznych rozpuszczalników.
  2. Wpływ stopnia krystaliczności jedno- i dwuskładnikowych materiałów polimerowych na aktywność komórek w warunkach in-vitro.
  3. Mechanizmy determinujące los komórki w odpowiedzi na stres. Analiza eksperymentalna i teoretyczna.
  4. Międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa sygnalizacja w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej: analiza eksperymentalna i matematyczna.
  5. Nieswoista odpowiedź immunologiczna na infekcję wirusową RSV, rola wirusowych białek niestrukturalnych. Analiza doświadczalna i modelowanie sygnalizacji wewnątrz- i międzykomórkowej.
  6. Badanie oddziaływań hydrodynamicznych kropel w złożonych strukturach mikroprzepływowych. Opracowanie podstaw algorytmów opartych na architekturze mikrokanałów umożliwiających dozowanie reagentów z dowolną dokładnością.
  7. Ocena zmian nowotworowych na podstawie parametrycznej dyskryminacji własności statystycznych rozproszenia ultradźwięków w tkance piersi.