Potencjał naukowy

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym UW

Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym, utworzone w ramach Uniwersytetu Warszawskiego, umożliwia integrację prac badawczych grup zajmujących się tematyką dotyczącą nowych metod i technologii, mogących mieć zastosowanie w diagnostyce i prewencji chorób cywilizacyjnych.

Zakres  działalności Centrum obejmuje:

 • Badanie roli białek czyli otrzymywanie, krystalizacja, zwijanie, rozwiązywanie struktur białek, oraz  wyznaczaniem biologicznej roli badanych białek.
 • Badanie zaawansowanych nowych materiałów funkcjonalnych.
 • Syntezę i badanie markerów biologicznych i medycznych.
 • Syntezę i badanie materiałów nanopółprzewodnikowych i kompozytowych.
 • Syntezę nanostruktur węglowych i polimerowych mogących być stosowanych w diagnostyce i terapii.
 • Nanotechnologie kataliczne.

Centrum składa się  z szeregu laboratoriów otwartych o charakterze interdyscyplinarnym. Podział na typy laboratoriów będzie się kształtował wraz z tworzeniem zespołów badawczych w zależności od  prowadzonych przez nich badań:

 • Laboratorium Inżynierii Genetycznej Roślin (INZGENBIOT).
 • Laboratorium Inżynierii Genetycznej (INZGENMIKRO).
 • Laboratorium Analiz Genetycznych dla Celów Ochrony Środowiska i Restytucji Gatunków (ANGEN).
 • Laboratorium Proteomiki (PROTEO).
 • Laboratorium Wysokoprzepustowych Analiz Kwasów Nukleinowych.
 • Laboratorium Bioinformatyki i Biologii Systemów (BIOINFO).
 • Laboratorium Nowych Materiałów Funkcjonalnych (LTNMF).
 • Laboratorium Bioanalityczne (BIOANAL).
 • Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Konfokalnej (BIOANAL).
 • Laboratorium Badań Strukturalnych i Fizyko-Chemicznych (LBSFC).
 • Laboratorium Struktur Biomolekularnych (STRUBIOM).
 • Laboratorium MBE (NANO/1).
 • Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych (NANO/4).
 • Laboratorium Litografii (NANO/3 i NANO/2).
 • Laboratorium SQUID (NANO/6).
 • Laboratorium LUMNP (NANO/5).
 • Laboratorium Energii ze Źródeł Odnawialnych  – LEZO (NANO/7).

Wśród efektów działalności Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym, szczególnie wyróżniają się prace nad nowymi źródłami energii (wysokoenergetyczny akumulator z masą czynną osadzoną na porowatym węglu szklistym).

Ponadto, w wyniku prac prowadzonych w jednostce dokonano zgłoszenia patentowego dla: „Cykliczne peptydomimetyki o aktywnośći antyangiogennej , sposób ich otrzymywania, kompozycja farmaceutyczna i zastosowanie” polskie zgłoszenie patentowe nr 23692/15.

Uzyskano także patent dla: „Novel peptidomimetics with antiangiogenic activity Międzynarodowy patent, WO 2015/026251, PCT/PL2014/050051.

Aparatura dostępna w Centrum Badań Fizyko-Chemicznych Układów i Materiałów o Znaczeniu Biologicznym:

 • Zestaw do rozdziału, detekcji i oznaczania poziomu metabolitów i związków nisko- i wysokocząsteczkowych o zróżnicowanej polarności w komórce i w środowisku. Zestaw obejmuje:
  • Ultraefektywny chromatograf cieczowy z wyposażeniem.
  • Chromatograf cieczowy do nanoprzepływów z hybrydowym spektometrem mas ESI – QTOF.
  • Chromatograf gazowy.
  • Kwadrupolowy spektrometr mas.
 • Zestaw do diagnostyki molekularnej chorób dziedzicznych; Amplifikatory DNA , Komory do pracy z DNA i RNA.
 • Zestaw spektrometrów masowych; QIT^(n=1-10) i MALDI-CID-MS/MS-TOF^(2) wraz zestawami LC do przygotowania próbek.
 • System FTIR MID/FAR-Infrared z techniką Step-Scan do badań; PM-IRRAS, mikroskopii Continuum XL i obrazowania spektralnego.