Współpraca
z biznesem

CASFB/MIBMiK/1

Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Lokalizacja:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Nazwa aparatury:

Stanowisko badawcze do otrzymywania i rentgenowskiej analizy kryształów białek: 1. Hotel do płytek krystalizacyjnych z zestawem do archiwizacji 2. Systemy chromatograficzne FPLC i HPLC z odpowiednimi zestawami kolumn chromatograficznych oraz detektorem MALS (Multi-Angle Light Scattering) 3. Zestaw do otrzymywania i analizy kryształów białek: robot krystalizacyjny oraz dyfraktometr rentgenowski wraz z komputerami i oprogramowaniem do modelowania struktur białek. 4. System wentylacyjno- klimatyzacyjny.

Opis aparatury:

Zakupiony zestaw składa się z dyfraktometru rentgenowskiego najnowszej generacji, który pozwala na rejestrację obrazów dyfrakcyjnych promieniowania Roentgena z kryształów makromolekuł. Na podstawie takich danych możliwe jest precyzyjne określenie struktury przestrzennej makromolekuły. Dyfraktometr składa się ze źródła promieniowania Roentgena typu microfocus, które pozwala uzyskać bardzo intensywną wiązkę promieniowania. Obrazy dyfrakcyjne są rejestrowane na wysokoczułym detektorze CCD. Drugim elementem zestawu jest robot krystalizacyjny, który pozwala na wysokoprzepustowe zestawianie prób krystalizacji na plastikowych płytkach wielodołkowych. Robot jest zdolny do pipetowania małych objętości (od 100 nl), co znacznie zmniejsza ilość materiału wymaganego do przeprowadzenia szeroko zakrojonych prób krystalizacji, a w przypadku próbek, które można uzyskać jedynie w małych ilościach jest niezbędne do takich prób. Kolejnym elementem zestawu jest zrobotyzowany inkubator do płytek krystalizacyjnych, który pozwala na automatyczne wykonywanie zdjęć doświadczeń krystalizacyjnych w zaprogramowanych odstępach czasu. Urządzenie umożliwia znacznie sprawniejsze przeszukiwanie płytek krystalizacyjnych i efektywniejszą identyfikację właściwych warunków wzrostu kryształów. W skład zestawu wchodzą również systemy chromatografii HPLC i FPLC, które służą do przygotowywania próbek o wysokiej czystości przeznaczonych do krystalizacji, a także do ich analizy. Jeden z systemów jest wyposażony w detektor rozpraszania światła MALS, który pozwala na precyzyjne określenie masy molowej makrocząsteczek. Jest on szczególnie użyteczny podczas badań wieloskładnikowych kompleksów złożonych z białek lub białek i kwasów nukleinowych.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

W oparciu o w/w stanowisko Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie oferuje kompleksowe usługi biokrystalograficzne , począwszy od zaprojektowania konstruktu genowego, nadprodukcji rekombinowanych białek, krystalizacji, zbierania danych dyfrakcyjnych, kończąc na rozwiązaniu struktury białek.

 

Zdjęcia aparatury:
CASFB/MIBMiK/1
CASFB/MIBMiK/1