Współpraca
z biznesem

Jak współpracować z CePT

Biuro  CePT  zajmuje się obsługą umów na rzecz podmiotów zewnętrznych na usługi naukowo-badawcze świadczone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny. Przekazuje także informacje o usługach świadczonych przez poszczególne instytucje Konsorcjum CePT, w szczególności na aparaturze naukowo-badawczej CePT.

Procedura świadczenia usług na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów:

  1. PRZESŁANIE ZAPYTANIA – Zapytania dotyczące możliwości realizacji określonej usługi naukowo-badawczej prosimy zgłaszać do Biura CePT za pomocą Formularza zgłoszenia zapotrzebowania.
  2. POTWIERDZENIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZLECENIA – Biuro CePT, po konsultacji z konsorcjantami CePT, przesyła informację zwrotną o możliwości realizacji danej usługi/badania.
  1. PODPISANIE UMOWY* – W przypadku możliwości realizacji takiej usługi, Biuro CePT koordynuje zawarcie umowy lub przekazuje jej koordynację bezpośrednio do Konsorcjanta, który wykona usługę.

* Stroną umowy jest Konsorcjant, który jest odpowiedzialny za wykonanie zlecenia/badania oraz  za wystawienie faktury za wykonaną usługę.
W przypadkach szczególnych, na podstawie decyzji Konsorcjanta, umowa nie jest zawierana. Realizacja usługi odbywa się na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na usługę/badania.

WZORY UMÓW NA ŚWIADCZENIE USŁUG

Warszawski Uniwersytet Medyczny: