Współpraca
z biznesem

CASFB/MIBMiK/5

Nazwa Centrum

Centrum Analizy Struktury i Funkcji Białek MIBMiK

Lokalizacja:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

Nazwa aparatury:

Stanowisko badawcze do analizy białek metodami fizykochemicznymi zawierające takie urządzenia jak: spektrofotometr, fluorymetr płytkowy, szybkoobrotowe wirówki oraz wirówka analityczna

Opis aparatury:

Wyposażenie badawcze tego stanowiska składa się z:

Spektrofotometr Nanodrop ND-8000 pozwala na równoczesny pomiar absorbancji 8 próbek białka. Dzięki bardzo małej objętości pomiarowej, wynoszącej 1 µl oraz dużemu zakresowi dynamicznemu nie zachodzi konieczność dokonywania rozcieńczeń próbki. Urządzenie to umożliwia dokonywanie pomiarów w pełnym zakresie spektrum od 220 nm do 750 nm. Aparat ten pozwala także na pomiar stężenia DNA/RNA w zakresie 2 do 3700 ng/µl.

Fluorymetr płytkowy Tecan Infinte M1000. Dzięki zastosowaniu monochromatorów nowego tupu (quad4) instrument ten działa we wszystkich podstawowych trybach detekcji- intensywności fluorescencji, polaryzacji fluorescencji oraz luminescencji. Znajduje także zastosowanie w pomiarach typu FRET lub TR-FRET. Pozwala na wykorzystanie wszystkich dostępnych płytek – zawierających od 96 do 1536 dołków. Umożliwia dostosowanie „głębokości” pomiaru do objętości próbki.

Szybkoobrotowa wirówka podłogowa firmy Beckman: Avanti J-30, Avanti J-26. Dzięki zastosowaniu rotorów o różnej objętości i szybkości wirowania, instrumenty te są stosowane na różnych etapach procesu nadekspresji białek rekombinowanych. Między innymi, umożliwiają odwirowanie pelletu bakteryjnego równocześnie z 6 litrów hodowli.

Wirówka analityczna ProteomeLab XL-I. W ostatnich latach dzięki nowoczesnym algorytmom analizy danych oraz rozwojowi sprzętu, metoda wirowania analitycznego ponownie zdobywa coraz większą popularność. Analiza sedymentacji makrocząsteczek, prowadzona w czasie rzeczywistym pozwala na precyzyjne wyznaczenie takich parametrów makrocząsteczek, głównie białek, jak: masa cząsteczkowa, stężenie, współczynnik sedymentacji, stałe powinowactwa i dysocjacji oraz ocena stanu oligomeryzacji, stechiometria, jednorodność próbki, kształt cząsteczki itp. Stosowane są dwa podstawowe eksperymenty pomiarowe – szybkości sedymentacji oraz równowagi sedymentacyjnej oraz różne systemy optyczne – absorpcyjny i interferencyjny. Wirówka analityczna ProteomeLab XL-I zainstalowana w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej jest pierwszym tego typu urządzeniem dostępnym w Polsce.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Biofizyczna analiza makromolekuł bioorganicznych (głównie białek i kwasów nukleinowych) metodami sedymantacyjnymi w oparciu o wirówke analityczną Beckman ProteomeLab XI-I. Umożliwia ona precyzyjne wyznaczenie takich parametrów makrocząsteczek, jak: masa cząsteczkowa, stężenie, współczynnik sedymentacji, stałe powinowactwa i dysocjacji oraz ocenę stanu oligomeryzacji, stechiometrii wiązania, jednorodności próbki, kształtu cząsteczki, itp.

 

Zdjęcia aparatury:
Stanowisko badawcze do analizy białek metodami fizykochemicznym
Stanowisko badawcze do analizy białek metodami fizykochemicznym
Stanowisko badawcze do analizy białek metodami fizykochemicznym
Stanowisko badawcze do analizy białek metodami fizykochemicznym
Stanowisko badawcze do analizy białek metodami fizykochemicznym