Współpraca
z biznesem

IBD/CN/pozostała/7

Nazwa Centrum

Centrum Neurobiologii IBD PAN

Nazwa labolatorium

Pracownia Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie

Lokalizacja:

IBD, skrzydło B, ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa, p. 202 CN/B

Nazwa aparatury:

Inkubator CO2 HERAcell 240i Thermo Scientific KENDROLAB z funkcją dekontaminacji

Opis aparatury:

Inkubator CO2 HERAcell 240i Thermo Scientific KENDROLAB z funkcją dekontaminacji (stalowy oraz miedziany) to inkubator mikrobiologiczny z dozowaniem CO2, wyposażony m.in. w innowacyjną technologię dezynfekcji komory roboczej wilgotnym gorącym powietrzem ContraCon.

Wykorzystanie:

Urządzenie sjest wykorzystywane do hodowli kultur komórek i tkanek. Urządzenie pozwala na symulację specjalnych fizjologicznych warunków toczenia dla tych kultur dzięki dokładnej kontroli: temperatury, zawartości CO2, zawartości O2/N2, oraz podwyższonej wilgotności względnej.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Analiza materiału doświadczalnego pochodzącego z projektów własnych Pracowni Badań Przedklinicznych o Podwyższonym Standardzie oraz w ramach działalności usługowej Pracowni. Realizacja usług wewnętrznych zlecanych przez pozostałe pracownie Instytutu Nenckiego oraz przez zewnętrznych zleceniodawców, w tym jednostki naukowe oraz firmy o profilu biotechnologicznym.

Zdjęcia aparatury: