Współpraca
z biznesem

IWC/CB/1.2

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Lokalizacja:

Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, Laboratorium na poziomie S -1

Nazwa aparatury:

Stanowisko preparatyki substratów i funkcjonalizacji nanoproszków, aparatura do kolorymetrycznych pomiarów stężenia jonów pierwiastków w wodzie, urządzenie do sterowania składem chemicznym atmosfery w komorze badawczej, spektotrofotometr UV-VIS, wilgotnościomierz, tensjometr optyczny, refraktometr, zamrażarka laboratoryjna, szafa na odczynniki, inkubator

Opis aparatury:

W skład stanowiska wchodzą między innymi następujące urządzenia: komora laminarna, wirówka przepływowa, piec, muflowy, rotacyjna wyparka próżniowa, sterylizator powietrzny, dezynfektor laboratoryjny, automatyczny system dozowania, demineralizator, przesiewacz, mieszadła mechaniczne i magnetyczne, wagi precyzyjne, aparat do wyznaczania napięcia powierzchniowego, spektrometr UV-VIS.

Wykorzystanie:

Stanowisko preaparatyki i funkcjonalizacji nanoproszków służy do przygotowania prekursorów do syntez nanoproszków o zadanych parametrach fizyko-chemicznych. Dzięki zgromadzeniu najwyższej jakości sprzętu jesteśmy w stanie bardzo dokładnie określić właściwości prekursorów syntezy, właściwości wody w jakiej ma się ona odbywać, wilgotność, lepkość , widmo optyczne. Dzięki temu mogąc jednocześnie potem kontrolować przebieg i czas syntezy w reaktorze mikrofalowym, możemy zagwarantować otrzymanie proszków o powtarzalnych właściwościach oraz ich funkcjonalizację zgodnie z życzeniem klienta.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny może przeprowadzać syntezy nanoproszków o zadanych, powtarzalnych parametrach, które są gwarantowane i sprawdzone metodami charakteryzacji, które uzyskały certyfikat akredytacji PCA.