Współpraca
z biznesem

IWC/CB/2.2

Nazwa Centrum

Centrum Bio-nanomateriałów IPPT PAN, WIM PW, IWC PAN

Nazwa labolatorium

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny

Lokalizacja:

Budynek Nowych Technologii IWC PAN, Al. Prymasa Tysiąclecia 98, 01-424 Warszawa, Laboratorium na poziomie 2 piętra

Nazwa aparatury:

Aparatura do pomiaru rozkładu wielkości cząstek

Opis aparatury:

Aparatura składa się z dwóch aparatów:

  • Analizator NTA, Nanosight model NS 500 umożliwia pomiar wielkości cząstek w roztworach koloidalnych i zawiesinach. Zasada działania opiera się na technice NTA (nanoparticle tracking analyses) i wizualizacji indywidualnych nanocząstek w zawiesinach. Metoda ta pozwala określić rozmiar, dystrybucję rozkładu i koncentracji cząstek. Nanosight bada jednocześnie intensywność i średnicę nanocząstek co umożliwia poprawną analizę mieszaniny cząstek różnych typów i układów polidyspersyjnych.
  • Analizator DLS oraz LDE, Malvern model Zetasizer ZS, pozwala na mierzenie wielkości cząstek i potencjału zeta, parametrów charakteryzujących cząsteczki czy molekuły w dyspersjach cieczowych. Zasada pomiaru średniej wielkości cząstek opiera się na technologii dynamicznego rozproszenia światła (dynamic light scattering). Pomiar potencjału zeta oparty jest na metodzie laserowej elektroforezy Dopplerowskiej.

Wykorzystanie:

Metodami NTA, DLS, LDE możemy badać trzy parametry charakterystyczne dla dyspersji cieczowych a mianowicie: średnią wielkość cząstek, rozkład wielkości cząstek oraz potencjał zeta. Jednocześnie obydwie metody są względem siebie komplementarne a metoda NTA to wykorzystanie aparatury najnowszej generacji dedykowanej przede wszystkim badaniu koloidów.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Laboratorium Nanostruktur dla Fotoniki i Nanomedycyny może przeprowadzać badanie rozkładu wielkości cząstek dwoma komplementarnymi metodami DLS i NTA. Badania przeprowadzamy dla zawiesin i koloidów między innymi nanoproszków, bioceramik, pigmentów, polimerów. Metody te uzyskały akredytacje PCA.