Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/1.1

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Laboratorium Zaawansowanych Technologii - Pracownia Inżynierii Tkankowej

Lokalizacja:

CePT, ul. Banacha 1B, B23

Nazwa aparatury:

Ciąg Laboratoryjny: 1. Bioroboty, 2. Czytnik płytek ELISA wielofunkc. (lokalizacja: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, Klinika Chorób Wewnętrznych Nadciśnienia Tętniczego Angiologii, ul. Banacha 1a, Piętro II Blok „E”, Warszawa) 3. Wyposażenie laboratorium, w tym dygestoria, komora do hipoksji i zmywarki (lokalizacja budynek CBP ul. Banacha 1b)

Opis aparatury:

Urządzenie którym dysponuje Pracownia Inżynierii Tkankowej zbudowane jest z komory buforowej, komory do manipulacji komórkami, trzech inkubatorów oraz komory wyposażonej w mikroskop odwrócony. Wszystkie elementy są ze sobą zintegrowane. W każdym z inkubatorów możliwe jest ustawienie innego stężenia O2.

Wykorzystanie:

W przeciwieństwie do konwencjonalnej hodowli i przetwarzania komórek w otwartych na powietrze atmosferyczne inkubatorach i komorach laminarnych, modułowy system X-vivo firmy Biospherix umożliwia pełną kontrolę warunków prowadzonej hodowli in vitro. Oferuje m.in. możliwość hodowli komórek w aseptycznym środowisku o kontrolowanym stężeniu gazów: CO2 (w zakresie 1-20%) i O2 (w zakresie 0,1-95%) w otoczeniu 37°C. Urządzenie stosowane jest do badań nad wpływem niskiego stężenia O2 na komórki czyli tzw. hipoksji.

Rodzaje usług świadczonych na aparaturze:

Wszelkie usługi wymagające hodowli komórek w warunkach stężenia tlenu niższych lub wyższych niż atmosferyczne.

Zdjęcia aparatury: