Współpraca
z biznesem

WUM/CBP/1.2

Nazwa Centrum

Centrum Badań Przedklinicznych WUM

Nazwa labolatorium

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury

Lokalizacja:

Zakład Immunologii Centrum Biostruktury, ul. Banacha 1a, budynek F

Nazwa aparatury:

Cytofluorometr/sorter (FACS)

Opis aparatury:

Cytometr przepływowy z automatycznym sorterem komórek BD FACS Aria™III.

FACSAria III to nowoczesny cyfrowy sorter komórkowy, który zapewnia wysokiej wydajności analizę wielokolorową przy stosunkowo nieskomplikowanej obsłudze i znacznym stopniu automatyzacji. Urządzenie to jest nie tylko cytometrem przepływowym, ale również w oparciu o kryteria określone przez operatora pozwala na izolację (sortowanie) komórek spełniających zadane kryteria. Sorter wyposażony został w trzy lasery: laser Saphire 488 nm (niebieski), laser He-Ne 633 nm i diodowy laser fioletowy 405 nm. FACSAria jest urządzeniem w którym pomiar, w odróżnieniu od innych sorterów odbywa się w kuwecie pomiarowej (nie w powietrzu). Proces sortowania zachodzi po wypłynięciu komórek z kuwety. Podczas przepływania strumienia cieczy przez dyszę, która wprawiana jest w oscylacyjne drgania, strumień dzielony jest na pojedyncze krople. Punkt tworzenia kropli ustawiany jest przy użyciu systemu AccuDrop. W momencie gdy układ elektroniczny podejmuje decyzję o sortowaniu, kropla zawierająca określoną komórkę ładowana jest ładunkiem dodatnim lub ujemnym. Następnie strumień kropli przechodzi przez pole elektryczne pomiędzy dwoma elektrodami, a krople obdarzone ładunkiem odchylane są w kierunku elektrody o przeciwnym znaku i zbierane do określonych probówek. Sorter FACSAria III, dzięki dużej wydajności sortowania może być wykorzystywany do izolacji bardzo rzadkich populacji komórek (np. komórki nowotworowe krążące we krwi, komórki macierzyste). Dzięki zastosowaniu aparatu możliwe jest sortowanie w warunkach aseptycznych w szybkości do ok. 100 000 komórek na minutę, przy jednoczesnym sortowaniu trzech populacji i dowolnej kombinacji parametrów uzyskanych ze wszystkich detektorów na podstawie bramkowania elektronicznego.

Wykorzystanie:

1. Ilościowa ocena ekspresji białek na powierzchni komórek przy zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych sprzężonych z fluorescencyjnymi barwnikami.
2. Ocena intensywności fluorescencji komórek.
3. Ocena odsetka komórek wykazujących fluorescencję w stosunku do całej badanej populacji.
4. Ocena odsetka komórek apoptotycznych, rozróżnienie stadium wczesnej i późnej apotpozy przy użyciu odpowiednich markerów (jodku propidyny, aneksyny V).
5. Ocena odsetka komórek nekrotycznych przy użyciu odpowiednich markerów
6. Ocena faz cyklu komórkowego przy użyciu jodku propidyny
7. Ocena skuteczności transfekcji
8. Ocena kinetyki transportu fluorescencyjnych substratów (fluorescencyjna pochodna glukozy, fluorescencyjne substraty dla pomp np. P-glikoproteiny)
9. Ocena wewnątrzkomórkowego stężenia Ca2+,pH komórek, transportu jonów oraz zmian potencjału błonowego.
10. Badanie interakcji między komórkami – np. do badania procesu fagocytozy.
11. Ocena proliferacji komórek przy użyciu markerów fluorescencyjnych takich jak np. CFSE.
12. Ocena wewnątrzkomórkowych antygenów (np. czynniki transkrypcyjne) po odpowiednim przygotowaniu komórek.
13. Badanie produkcji przez komórki reaktywnych form tlenu.
14. Ocena funkcji układu odpornościowego – badanie aktywacji kaskady dopełniacza, cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał, immunofagocytozy, naturalnej cytotoksyczności komórek NK, badanie aktywacji i proliferacji limfocytów T, ocena cytokin i chemokin wewnątrzkomórkowych i wydzielanych do środowiska przy użyciu CBA (Cytometric Bead Assay) i specjalnego oprogramowania.
15. Analiza funkcjonalna komórek (chemotaksja, wybuch oddechowy, degranulacja).
16. Badanie płynności i asymetrii błon komórkowych.
17. Wyznaczanie ploidii komórek i analiza DNA.
18. Badanie polimeryzacji białek.
19. Badanie transdukcji sygnałów w komórce przy uzyciu CBA (Cytometric Bead Assay).
20. Badanie proliferacji komórek przy użyciu EdU.

Zdjęcia aparatury: