Aktualności

Panda 2

Warszawski Uniwersytet Medyczny wraz z partnerami Projektu CePT uczestniczy w realizacji umowy  o wykonanie i finansowanie Projektu Panda2 , którego celem jest wsparcie kosztów utrzymania gotowości infrastruktury badawczej. Umowa została zawarta w 2016 roku ma okres  4 lat. Dofinansowanie w pierwszym roku realizacji umowy wynosi  ok. 4,4 mln zł. Zgodnie z założeniami NCBiR  cyt. program ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi PO IG, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków PO IG 2007-13 wyniosły co najmniej 50 mln zł i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych.