Potencjał naukowy

Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI
INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Informacje o Konsorcjancie

Współpraca badawcza
IPPT PAN prowadzi bardzo aktywną współpracę z licznymi renomowanymi ośrodkami naukowo-badawczymi i przemysłowymi w Polsce oraz na świecie (m.in. USA, GB, Niemcy, Francja, Japonia, Chiny). Współpraca ta zaowocowała wieloma wspólnie prowadzonymi projektami, badaniami, wymianą naukowców oraz publikacjami w prestiżowych czasopismach:

 • w obszarze badań poświęconych matematycznemu modelowaniu sygnalizacji w ścieżce MAPK oraz nieswoistej obrony immunologicznej IPPT PAN intensywnie współpracuje od wielu lat m.in. z Los Alamos National Laboratory, University of California, Vienna University, Rice University, University of Texas Medical Branch
 • w obszarach łączących wykorzystanie praw fizyki z ich nowoczesnymi zastosowaniami w biologii, medycynie i przemyśle (np. transport leków, sterowanie ruchem mikro- i nano-obiektów oraz agregacją i kształtem polimerów i białek) IPPT PAN prowadzi współpracę z takimi ośrodkami jak: Princeton University, Université Grenoble Alpes, Texas Tech University, Kansas University, Ecole Polytechnique, Tel Aviv University, Laboratoire d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur (LIMSI), Uniwersytet Warszawski
 • w obszarze badania fizycznych właściwości elektroprzędzionych włókien, w szczególności w zastosowaniach do inżynierii tkankowej, Instytut prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z Israel Institute of Technology – Technion, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology oraz Akademią Morską w Gdyni
 • w obszarach związanych z ilościowym obrazowaniem ultrasonograficznym dostarczającym informacje dotyczące cech morfologicznych guzów piersi, pozwalających na wykrywanie nowotworów piersi we wcześniejszym stadium, IPPT PAN prowadzi współpracę z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Z kolei badanie zmienności średnicy tętnicy promieniowej w odpowiedzi na niedokrwienie jako nowego wskaźnika do oceny stanu układu sercowo-naczyniowego prowadzone są w szerokiej współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym. W szczególności,  prowadzone są prace mające na celu opracowanie ultradźwiękowej aparatury i metodologii pomiaru, która mogłaby być stosowana do realizacji badań przesiewowych

Najważniejsze projekty zrealizowane w obszarze biotechnologii:

 • Projekt NCN OPUS (2014-2017)
  Elektroprzędzenie dwuskładnikowych nanowłókien – polimer syntetyczny – biopolimer z wykorzystaniem alternatywnych, niedenaturujących i niecytotoksycznych rozpuszczalników
 • Projekt NCN SONATA (2014-2017)
  Wpływ stopnia krystaliczności jedno- i dwuskładnikowych materiałów polimerowych na aktywność komórek w warunkach in-vitro
 • Projekt NCN OPUS (2015-2018)
  Mechanizmy determinujące los komórki w odpowiedzi na stres. Analiza eksperymentalna i teoretyczna
 • Projekt NCN OPUS (2012-2016)
  Międzykomórkowa i wewnątrzkomórkowa sygnalizacja w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej: analiza eksperymentalna i matematyczna
 • Projekt NCN HARMONIA (2015-2018)
  Nieswoista odpowiedź immunologiczna na infekcję wirusową RSV, rola wirusowych białek niestrukturalnych. Analiza doświadczalna i modelowanie sygnalizacji wewnątrz- i międzykomórkowej
 • Projekt NCN SONATA BIS (2015-2018)
  Badanie oddziaływań hydrodynamicznych kropel w złożonych strukturach mikroprzepływowych. Opracowanie podstaw algorytmów opartych na architekturze mikrokanałów umożliwiających dozowanie reagentów z dowolną dokładnością
 • Projekt NCN OPUS (2015-2018)
  Ocena zmian nowotworowych na podstawie parametrycznej dyskryminacji własności statystycznych rozproszenia ultradźwięków w tkance piersi

Strony: 1 2

Współpraca z biznesem

Oferta badawcza IPPT PAN skierowana jest do jednostek naukowo-badawczych, firm/producentów wyrobów i materiałów medycznych oraz farmaceutycznych,
firm/producentów aparatury ultrasonograficznej, firm/instytucji wdrażających nowe metody ultradźwiękowych badań nieniszczących, szpitali, przychodni zdrowia prowadzących wspomaganie diagnostyki nowotworowej i monitoring chemioterapii metodami USG, firm wdrażających nowe metody obrazowania parametrycznego USG.

Usługi badawcze z zakresu Centrum Badań Przedkliniczych i Technologii prowadzone w IPPT PAN obejmują:

 • doskonalenie technik projektowania, wytwarzania i charakteryzacji biomateriałów do zastosowań w biologii i medycynie
 • badania podstawowe i aplikacyjne w dziedzinie nanotechnologii
 • badania naukowe z zakresu procesów i zmian w strukturach tkankowych wywołanych interakcją z biomateriałami
 • badania naukowe z zakresu międzykomórkowej i wewnątrzkomórkowej sygnalizacji w nieswoistej odpowiedzi immunologicznej
 • badania naukowe z zakresu wykorzystania ultradźwięków w obrazowej diagnostyce medycznej
 • badania właściwości tkanek w różnych stanach np. niedotlenienia, degeneracji i wpływanie na zmianę tych właściwości oraz modelowanie procesów i układów biologicznych, w którym wytwarzane będą głównie podłoża dla wzrostu tkanek
 • opracowanie i wdrożenie do praktyki medycznej innowacyjnych biomateriałów, które mogą być stosowane na implanty oraz produkty inżynierii tkankowej stosowane w celu leczenia uszkodzeń i schorzeń różnych tkanek

Stosowane modele współpracy

 • usługa naukowa (wykonanie na zlecenie badań, prac B+R)
 • konsultacje naukowe
 • sprzedaż wyników prac badawczych i rozwojowych
 • udzielenie licencji na wyniki prac badawczych i rozwojowych
 • wniesienie wyników prac badawczych i rozwojowych do spółki
 • utworzenie konsorcjum.

IPPT PAN posiada Centrum Komercjalizacji Wyników Prac Badawczych i Transferu Technologii, którego zadaniem jest, między innymi, pomoc pracownikom Instytutu w komercjalizacji wyników prowadzonych przez nich prac badawczych. Pracownicy Centrum posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w transferze technologii ze sfery naukowej do przemysłu.

Instytut utworzył spółkę celową PANWIM Technologie sp. z o.o. w celu wspierania transferu technologii do gospodarki. Spółka ta stanowi pomost pomiędzy sferą badawczą a biznesem.

Jesteśmy otwarci na nowe projekty, pomysły i współpracę. Zapraszamy do kontaktu.

Publikacje

Strony: 1 2

Materiały informacyjne: