CENTRUM BADAŃ PRZEDKLINICZNYCH I TECHNOLOGII CePT II

Skład konsorcjum

Skład konsorcjum CePT II

Konsorcjum CePT II zostało powołane do życia umową z dnia 21 kwietnia 2017 roku i działa pod nazwą Centrum Badań przedklinicznych i Technologii CePT II. Jego Celem jest realizacja projektu o tej samej nazwie. W skład Konsorcjum wchodzą Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Wysokich Ciśnień  Polskiej Akademii Nauk.

6 lutego 2018 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider konsorcjum CePT II zawarł z Województwem Mazowieckim umowę dofinansowania nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-00 na realizację projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – cePT II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykonanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

 

Strona internetowa: https://www.wum.edu.pl/