Aktualności

Projekt CePT II otrzyma dofinansowanie z Funduszy Europejskich

19 października 2017 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podjęła decyzję o przyznaniu środków finansowych na realizację projektu pt. „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II”. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe, w którego skład wchodzą: Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Wysokich Ciśnień PAN . Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia przewidziane jest na listopad 2017 roku, zakończenie na rok 2020.

Dofinansowanie przydzielono w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach działania 1.1. Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych – Typ projektów – Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych. Łączne nakłady przewidziane na realizację Projektu wynoszą 45 814 271,65 zł.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie potencjału świadczenia usług i badań z zakresu zaawansowanych technologii przez członków konsorcjum CePT na rzecz przedsiębiorstw, wsparcie badań aplikacyjnych prowadzonych wspólnie z przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie współpracy jednostek naukowych i przemysłu. Konsorcjanci wnoszą do projektu unikalną wiedzę i doświadczenie w skali światowej w obszarach: nanomedycyny, medycyny regeneracyjnej, diagnostyki medycznej i innych.

Zrealizowany w latach 2008-2015 projekt CePT nie obejmował zakresu rzeczowego umożliwiającego zakup wyposażenia aparaturowego dedykowanego dla rozwoju nanomedycyny i medycyny regeneracyjnej na poziomie odpowiadającym potrzebom przedsiębiorstw oraz nie zawierał infrastruktury niezbędnej dla produkcji wyrobów z dziedziny nanomedycyny spełniających kryteria GMP – Good Manufacturing Practice, dopuszczonych do stosowania w klinice. W ramach Projektu CePT II zakupy te zostaną uzupełnione, co umożliwi poszerzenie działalności CePT. Aparatura
i wyposażenie zlokalizowane będą w pomieszczeniach konsorcjantów: Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej w Centrum Badań Przedklinicznych, Wydziale Chemii UW oraz w siedzibie głównej IWC PAN.